Fortsatt stark tillväxt

MULTISIMPLEX DELÅR: FORTSATT STARK TILLVÄXT Karlskronaföretaget MultiSimplex AB redovisar en stark tillväxt för årets första nio månader. Bolagets utveckling och etablering på marknaden är väl i fas med planerad utveckling. MultiSimplex AB rapporterar att orderingången de första nio månaderna ökade med 160% till 3 125 (1 208) tkr. Utestående orderstock ökade med 330% till 1 299 (300) tkr. Rörelsens intäkter de första nio månaderna 1999 ökade med 100% till 1 826 (908) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -2 544 (-1 040) tkr, och resultatet efter finansnetto uppgick till -2 472 (-1 172) tkr. Tillväxten i försäljning och orderingång hänför sig främst till ökad försälj- ning av OMM-projekt. Fyra OMM-system går nu i kommersiell drift, och ett femte kommer att startas under de närmaste veckorna. Delårsrapporten i sin helhet, 4 sidor, bifogas. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 10 november 1999 För styrelsen i MultiSimplex AB Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tek- niska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin, kemisk processindustri samt läkemedels- och livsmedelsin- dustrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där hu- vudkomponenten är programvaran OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® används inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder värl- den över. Bolagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00140/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00140/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar