MultiSimplex: Affärsstrategi

MULTISIMPLEX: AFFÄRSSTRATEGI Styrelsen i MultiSimplex AB har lagt fast inriktningen för det kommande verksamhetsåret. Verksamheten fokuseras på de branscher som ger snabbast tillväxt och hög lönsamhet. Förvärv av andra kompletterande verksamheter är en naturlig del av den planerade utvecklingen. Optimeringsprojekt inom processindustrin blir huvudinriktningen för Multi- Simplex verksamhet. Marknaden för "advanced controls" inom processindust- rin uppgår till mer än fem miljarder "world-wide" och växer med ca 20% per år. Bolagets verksamhet kommer att fokuseras på att fullfölja satsningen inom energisektorn, där tekniken nu är etablerad, och att åstadkomma ett genom- brott inom skogsindustrin. Förutsättningarna för optimeringsprojekt inom skogsindustrin är mycket goda, både vad gäller teknisk funktion och ekono- miskt utbyte. Svensk skogsindustri är också teknikledande och verksamheten är internationaliserad, vilket kommer att påskynda bolagets internationel- la expansion. Bolaget är i behov av att snabbt öka kapaciteten för både projekt och för- säljning. Bemyndigandet till nyemission, som beslutades vid extrastämman den 15 oktober, ger bolaget handlingsfrihet avseende eventuella förvärv av verksamheter. Styrelsen arbetar nu med att identifiera lämpliga samar- betspartners, och eventuella förvärv ska ses som strategiska steg mot bo- lagets intention att noteras på O-listan år 2001. Ytterligare information lämnas av Tomas Öberg, telefon 0455 - 30 80 10. Karlskrona den 10 januari 2000 För styrelsen i MultiSimplex AB Tomas Öberg VD MultiSimplex AB är ett ungt och växande företag som utvecklar och säljer tekniska lösningar och programvaror för optimering av processer, produkter och instrument. Kunderna finns bland värme- och kraftproducenter, inom massa- och pappersindustrin samt den kemiska industrin. Bolaget levererar system för kontinuerlig processoptimering där huvudkomponenten är program- varan OMM (On-line MultiSimplex Module). Programvaran MultiSimplex® an- vänds inom forskning och utveckling i ett 25-tal länder världen över. Bo- lagets aktier är noterade på InnovationsListan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00660/bit0002.pdf

Dokument & länkar