Delårsrapport januari - september 2001

DELÅRSRAPPORT januari - september 2001 jan - sep jan - sep Förändring Orderingång, Mkr 2 916 2 459 + 19 % Nettoomsättning, Mkr 2 830 2 247 + 26 % Rörelseresultat, Mkr 265 192 1) + 38 % - i % av nettoomsättning 9,4 8,6 1) - Resultat före skatt, Mkr 255 180 1) + 42 % - i % av nettoomsättning 9,0 8,0 - Vinst per aktie, kr 6:19 4:35 + 42 % 1) Exklusive det diskonterade värdet av överskottsmedel från Alecta/SPP om 15 Mkr som bokfördes kvartal 3 år 2000. · Orderingången under tredje kvartalet ökade med 25 procent till 982 Mkr · Omsättningen ökade under årets första nio månader med 26 procent till 2 830 Mkr · Rörelseresultatet förbättrades med 38 procent till 265 Mkr · Stark tillväxt inom Moisture Control Services (MCS) i samtliga regioner · Vinsten per aktie ökade med 42 procent till 6:19 kronor MUNTERS VERKSAMHET Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för avfuktning, befuktning och kylning av luft. Verksamheten är indelad i tre geografiska regioner - Europe, Americas och Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i produktområdena Avfuktning, MCS (Moisture Control Services) och HumiCool. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i över 25 länder. Koncernen hade 2 563 anställda vid rapportperiodens utgång. MARKNADSUTVECKLING En stor del av Munters kunder är relativt konjunktur-okänsliga vilket lett till en fortsatt god efterfrågan. Däremot uppvisar enskilda kundsegment och marknader stora variationer. Marknaden i Europa har haft en relativt svag efterfrågan under kvartalet med undantag för MCS-verksamheten som haft fortsatt god utveckling. Efterfrågan i Amerika har minskat under perioden, bland annat genom en låg investeringsnivå inom halvledar- och kycklingindustrin. För MCS- verksamheten har efterfrågan varit mycket god. Marknaden i Asien har även den visat avmattning, främst i Japan och Sydostasien medan övriga delar av regionen haft en normal utveckling. Konjunkturavmattningen har lett till att kunder tenderar att senarelägga investeringsbeslut samt att större blockorder, omfattande flera projekt eller delprojekt, under rådande marknadssituation delas upp i ett antal mindre order. Efterfrågan har haft en oregel-bunden utveckling med stora skillnader mellan olika produktområden och länder. TREDJE KVARTALET 2001 Munters orderingång uppgick till 982 Mkr (784), en ökning med 25 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år och kvartalets ordertillväxt är därmed den högsta i år. Valutajusterad ökade orderingången med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderstocken var efter tredje kvartalet 639 Mkr jämfört med 610 vid utgången av tredje kvartalet föregående år. Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 1 020 Mkr (799). Valutajusterad var ökningen under tredje kvartalet 16 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 31 procent till 100 Mkr (76, exklusive Alecta/SPP-återbäring) motsvarande en rörelsemarginal om 9,8 procent (9,6). Valutajusterad var ökningen av rörelseresultatet 14 procent. Fördelad per region ökade nettoomsättningen med 17 procent i Europe, 44 procent i Americas och 15 procent i Asia. Inom samtliga regioner uppvisar MCS-verksamheten den högsta tillväxten. Under kvartalet har det hittills största MCS-projektet genomförts i Texas, USA då vattenskadesaneringsarbetet efter orkanen Allison slutfördes med ett totalt orderbelopp om cirka 80 Mkr. I juli förvärvade Munters samtliga aktier i M'Renov SA, Frankrike. Bolaget är lokaliserat i St Head, nära St Etienne i Frankrike och har cirka 20 anställda med en omsättning om cirka 14 Mkr per år. Förvärvet syftar till att utvidga Munters serviceutbud och stärka marknads- positionen i södra Frankrike. FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2001 Under årets första nio månader ökade orderingången med 19 procent till 2 916 Mkr (2 459). Orderstocken har under året ökat med 129 Mkr till 639 Mkr. Munterskoncernens nettoomsättning ökade med 26 procent till 2 830 Mkr (2 247). Valutajusterad var ökningen 15 procent. Fördelad per region ökade nettoomsättningen med 18 procent i Europe, 35 procent i Americas samt med 27 procent i Asia. Koncernens rörelseresultat uppgick till 265 Mkr (192, exklusive Alecta/SPP-återbäring), en ökning med 38 procent. Valutajusterad var ökningen 21 procent. Koncernens resultat före skatt ökade med 42 procent till 255 Mkr (180, exklusive Alecta/SPP-återbäring). Periodens resultat ökade med 31 procent till 155 Mkr (118, exklusive Alecta/SPP-återbäring) och efter en skattebelastning om ca 39 procent (39). Justerad för icke-avdragsgilla goodwillavskrivningar var skattesatsen knappt 37 procent. Vinsten per aktie ökade med 42 procent till 6:19 kronor (4:35). Nettoomsättningen har ökat genom en högre leveransvolym främst inom MCS och genom positiva valutaeffekter. Resultatförbättringen beror på den högre nettoomsättningen inom samtliga produktområden, för-bättrade marginaler inom främst MCS och Avfuktning till följd av tidigare genomförda rationaliseringar samt positiva valutaeffekter. FINANSIELL STÄLLNING Soliditeten uppgick den 30 september till 40,5 procent (40,8 vid årsskiftet). Soliditeten har minskat med 1,1 procent genom återköp av 247 500 aktier för 41 Mkr. Likvida medel var 120 Mkr (90) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 442 Mkr (439). Nettoskulden har under året minskat med 11 Mkr till 322 Mkr, trots återköp av egna aktier samt den starka tillväxten. Koncernen har outnyttjade kreditfaciliteter om cirka 140 Mkr. INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 91 Mkr (99). Huvuddelen avser investeringar i MCS-, produktions- och IT- utrustning. Under det andra kvartalet beslutades om att investera cirka 25 Mkr i en ny produktionsfastighet inklusive produktionsutrustning i Kina för att möta den ökade efterfrågan. Produktionsenheten planeras att tas i bruk under första kvartalet år 2002. Hittills har 8 Mkr investerats i denna utbyggnad. Avskrivningarna uppgick under perioden till 81 Mkr (75), varav goodwill utgjorde 11 Mkr (8). PERSONAL Antalet medarbetare var vid rapportperiodens utgång 2 563 personer, vilket är en ökning under året med 189 personer. Antalet anställda har främst ökat inom MCS medan personalneddragningar har genomförts i HumiCool. Ledande befattningshavare har, i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut, erbjudits tecknings-optioner i Munters AB till marknadsmässiga villkor. Totalt tecknade 49 anställda sådana optioner, vilket innebär en maximal utspädningseffekt om 245 500 aktier, motsvarande cirka 1 procent av aktiekapitalet. I samband med tidigare optionsprogram från år 2000 samt årets optionsprogram har Munters AB återköpt totalt 448 000 egna aktier till ett genomsnittligt pris av knappt 147 kr per aktie för att täcka bolagets åtaganden enligt options- programmen. REGIONER EUROPE Orderingången i Europa ökade under årets första nio månader med 15 procent till 1 441 Mkr (1 255). Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 1 388 Mkr (1 181). Valutajusterad var ökningen 10 procent. Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (80). Resultatet har påverkats positivt av den ökade nettoomsättningen inom MCS och HumiCool, de rationaliseringar som gjorts inom produktionen av avfuktare samt positiva valutaeffekter. Produktområde Avfuktning har haft ett relativt svagt kvartal till följd av ombyggnader i produktionen samt en minskad efterfrågan. Produktområde MCS har haft en tilltagande positiv utveckling. Orderingång, omsättning och rörelseresultat har väsentligt förbättrats i jämförelse med föregående år. Rörelsemarginalen har förbättrats genom den ökade omsättningen och att omsättningstillväxten varit mera jämnt fördelad geografiskt än föregående år. Produktområde HumiCool har haft en svag ökning av orderingång och omsättning medan rörelsemarginalen har minskat. Tillväxten är fortsatt god för kylutrustning för kylning av kyckling- och växthus. AMERICAS Orderingången i Americas ökade under årets första nio månader med 22 procent till 1 217 Mkr (1 000). Nettoomsättningen ökade under samma period med 35 procent till 1 180 Mkr (873). Valutajusterad var ökningen 18 procent. Resultatet under perioden uppgick till 142 Mkr (95). Resultatet har påverkats positivt av tidigare genomförda rationaliseringar, den ökade nettoomsättningen inom MCS och Avfuktning samt positiva valutaeffekter. Produktområde Avfuktning uppvisar en fortsatt starkt ökad orderingång, omsättning och resultat. Orderingången på avfuktningsaggregat för varuhus och industriella processer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, har haft en fortsatt hög tillväxt medan orderingången för Zeol-produkter, som framförallt säljs till elektronikindustrin, haft en gradvis försvagad orderutveckling. Produktområde MCS har bland annat genom vattenskadesaneringsarbetet efter orkanen Allison, Texas visat fortsatt mycket hög tillväxt. Den ökade omsättningen och en gynnsam servicemix har medfört att resultatet fortsatt att utvecklats mycket positivt. Produktområde HumiCool uppvisade en svag order-ingång medan omsättningen ökade något. Resultatet var något lägre än motsvarande period föregående år. Orderingången påverkades negativt av avmattningen inom den amerikanska kycklingindustrin. Denna marknad har försvagats till följd av minskad export efter förstärkningen av dollarkursen. ASIA Munters verksamhet i Asien visar en positiv utveckling avseende orderingång, nettoomsättning och resultat. Orderingången ökade under rapportperioden med 18 procent till 301 Mkr (255). Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 304 Mkr (239). Valutajusterad var ökningen 22 procent. Resultatet uppgick till 36 Mkr (31). Produktområde Avfuktning har haft en ökad orderingång och omsättning. Mullins Restoration i Australien som förvärvades i januari 2001 har haft en stark tillväxt och därigenom kraftigt ökat MCS' omsättning. Rörelseresultatet har förbättrats inom samtliga produktområden. HumiCool's resultat har påverkats positivt genom etableringen i Thailand. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 22 februari 2002 - Bokslutskommuniké för 2001 25 april 2002 - Bolagsstämma samt Delårsrapport januari-mars 2002 Stockholm den 26 oktober 2001 Lennart Evrell Verkställande direktör För ytterligare information kontakta CEO, Lennart Evrell Tel: 08-626 63 03 E-mailadress: lennart.evrell@munters.se CFO, Bernt Ingman Tel: 08-626 63 06 E-mailadress: bernt.ingman@munters.se Munters AB (publ) Box 430 191 24 SOLLENTUNA Tel: 08-626 63 00 Fax: 08-754 68 96 Hemsida på internet: www.munters.com Föreliggande rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendation RR20, delårs-rapportering. Bolaget tillämpar från 2001 redovisnings-rådets nya rekommendationer med undantag för de rekommendationer där ikraftträdandet skjutits upp till 2002. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte haft någon materiell påverkan på bolagets resultat och ställning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00930/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/26/20011026BIT00930/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Dokument & länkar