Styrelsebeslut Munters

Styrelsebeslut från Munters I bokslutskommunikén den 22 februari 2000 meddelade Munters styrelse sin avsikt att föreslå ordinarie bolagsstämma, den 27 april, att ge styrelsen bemyndigande att återköpa egna aktier samt att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om att utställa köpoptioner till ledande befattningshavare. Styrelsen har nu beslutat föreslå bolagsstämman dels att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier, dels att fatta beslut om utställande av köpoptioner och avyttring av egna aktier enligt nedan. Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor. 1. Förvärv skall göras på OM Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare. 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma. 3. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. 4. För aktier förvärvade på OM Stockholmsbörsen får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv genom erbjudande till aktieägarna skall ske till lägst gällande börskurs och högst 1,25 gång gällande börskurs, vid tidpunkten för erbjudandet. Syftet med återköpet är att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att täcka bolagets åtagande i föreslaget optionsprogram för ledande befattningshavare. Dessutom ger återköpet möjlighet att använda återköpta aktier som finansiering av framtida förvärv. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma avyttra bolagets egna aktier, i samband med förvärv av företag eller verksamhet, på annat sätt än på OM Stockholmsbörsen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock att hänsyn skall tas till åtagandena under det föreslagna optionsprogrammet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Beslut om utställande av köpoptioner samt avyttring av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utställande av högst 580.000 köpoptioner på återköpta aktier i bolaget samt överlåtelse av högst 580.000 aktier i bolaget i samband med att lösen av köpoptionerna eventuellt påkallas. I övrigt skall följande villkor gälla. 1. Lösenperioden är 3 januari 2005-31 mars 2005. 2. Priset per aktie (lösenkursen) skall motsvara 130 procent av genomsnittlig sista betalkurs för Muntersaktien på OM Stockholmsbörsen under perioden 13 april-19 april 2000. 3. För optionerna skall erläggas en marknadsmässig premie beräknad av Handelsbanken Investment Banking med en på marknaden vedertagen värderingsmodell baserad på genomsnittlig sista betalkurs för Muntersaktien på OM Stockholmsbörsen under perioden 2 maj-8 maj 2000. Rätt att köpa optioner skall tillkomma koncernchef, koncernledning samt vissa andra ledande befattningshavare med lägst 5.000 optioner och högst 25.000 optioner per person. Programmet omfattar cirka 90 personer. Anmälan om köp av optioner skall ske under perioden 2 maj-8 maj 2000. Överlåtelse av aktier får ske endast till innehavare av köpoptioner som under perioden 3 januari 2005-31 mars 2005 påkallar sådan överlåtelse. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00910/bit0002.pdf

Om oss

Munters tillhandahåller globalt produkter och tjänster på marknaden för reglering av luftfuktighet.

Prenumerera

Dokument & länkar