ÅRSSTÄMMA

Årsstämma har hållits den 29:e maj 2018 i bolagets lokaler på Torggatan 52 i Vara.

Följande beslut togs:

  • Framlagd årsredovisning och koncernredovisning för 2017 godkändes.
  • Resultat- och balansräkning fastställdes enligt styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.
  • Arvode till styrelse fastställdes till 200 000 kr att fördela fritt inom styrelsen.
  • Styrelsen består av 4 ledamöter och en suppleant. Omval skedde av styrelseledamöterna Peter Almström, Sören Gustafsson, Daniel Hermansson samt Jan-Erik Wallin. Erica Olsson omvaldes som styrelsesuppleant.
  • Till revisor valdes Anders Karlsson och till revisorssuppleant valdes Staffan Jansson, båda auktoriserade revisorer från Revisorscentrum i Skövde AB.
  • Revisor ersätts på godkänd räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information kontakta VD Sören Gustafsson på telefon +46 (0)709 22 07 11.

Prenumerera

Dokument & länkar