DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

Sammanfattning av MVV-koncernen för 1:a halvåret 2017 (jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättning för koncernen har minskat med 12% till 24,3 (27,6) Mkr
 • Rörelseresultat uppgick till -0,8 (-0,4) Mkr
 • Rörelsemarginal -3,2% (-1,3%)
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Mkr

MVV International AB

 • Nettoomsättning 21,1 (27,2) Mkr
 • Rörelseresultat 0,5 (0,9) Mkr
 • Rörelsemarginal 2,5% (3,2%)
 • Resultat före skatt 0,4 Mkr (0,7 Mkr)

MVV Information Technology AB

 • Nettoomsättning 1,4 (1,1) Mkr
 • Rörelseresultat -0,4 (-0,4) Mkr
 • Rörelsemarginal –28,4% (-39,7%)
 • Resultat före skatt -0,4 (-0,5) Mkr

MVV Industry Lab AB

 • Nettoomsättning 2,4 Mkr
 • Rörelseresultat -0,04 Mkr
 • Rörelsemarginal -1,6%
 • Resultat före skatt -0,08 Mkr

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

 • Nettoomsättning 0,6 (1,1) Mkr
 • Rörelseresultat -0,03 (-0,2) Mkr
 • Rörelsemarginal -5,4% (-24,0%)
 • Resultat före skatt -0,03 (-0,2) Mkr

VD:s kommentarer

Generellt planeras stora förändringar i tillverkningsindustrin. Detta inte bara i Sverige utan förändringarna måste nog ses som globala trender. I första hand är det en ökad digitalisering som driver förändringsprocesserna men även marknadens krav på fler produktvarianter och i vissa fall helt kundunika lösningar. Samtidigt förbereder sig många tillverkande företag för ett ökat digitalt innehåll i sina produkter vilket även detta kommer att påverka framtidens industrikoncept.

Företagen inom MVV Holding AB verkar i stor omfattning direkt eller indirekt mot fordonsindustrin och här råder en stor osäkerhet för tillfället och då i första hand kring framtida drivlinor. Just nu sker en helgardering i modellprogrammen med allt från förbränningsmotorer, via olika grader av hybridlösningar till rena elfordon.

Ovanstående kommer att resultera i stora förändringar inom industrin. Svårare är att i dagsläget peka ut i vilken riktning förändringarna kommer att gå. Vissa förändringar är dock rimliga att förutse:

 •  Behovet av mekanisk konstruktion kommer sannolikt att minska.
 •  Behovet av mjukvaruutveckling kommer sannolikt att öka.
 •  Behovet av de flesta ingenjörsprofiler inom el/automation kommer att öka.
 •  Behovet av flexiblare produktionsprocesser kommer att vara en förutsättning för framgång.

MVV International AB

Med ovanstående i beaktande positionerar sig MVV sig på följande sätt:

Flexiblare produktionsprocesser gör att bolaget väljer att fokusera på produktionsteknik (Industrial Engineering). Industrial Engineering har varit och är ett spetskompetensområde hos MVV även om mekanisk konstruktion i volym varit större än Industrial Engineering i perioden mellan 2013–2016.

Ingenjörsbristen i Sverige är en realitet och därför satsar bolaget på utbildning av kvalificerade produktionstekniker genom MVV International AB:s samarbete med Lernia där vi i år räknar med att påbörja en kvalificerad YH utbildning för över 60 elever.

MVV International AB minskar därför exponeringen mot mekanik och ökar närvaron inom el/automation och mjukvara. Inom avsnittet automation bedrivs liknande YH-utbildning.

Gällande övriga ingenjörsprofiler ser MVV International AB sin internationella rekryteringsmodell som väl anpassad.

MVV Information Technology AB

Forskare på Chalmers dokumenterade bolagets produkt som ”state of the art” i april i år. Produktens funktioner belönades med svenskt Monteringspris i mars 2017. Både bolaget och bolagets produkt presenterades i tidningen Ny Teknik under maj månad.

Bolagets produkt levereras som molnbaserad tjänst och är skalbar i samtliga delar. Tjänsten möjliggör effektiv styrning av produktionen ner ända ner till enstycksproduktion vilket är ett unikt koncept. Under hösten 2017 planeras ett tiotal pilotinstallationer och bolaget förbereder sig nu för en global supportorganisation, utvärderar hostingfrågan och ser över verktyg för framtida data mining tjänster.

Det är för tidigt att spekulera i siffror för bolaget och dess produkter men i det fall antagandet att en ökad digitalisering inom industrin står för dörren vågar vi påstå att bolaget befinner sig i en fördelaktig position.

MVV Industry Lab AB 

Bolaget tillverkar utrustning för industrin. Bolaget har omformats från en traditionell automations leverantör till leverantör av kvalificerade produktionskoncept där varianter på MVV Information Technology ABs mjukvara utgör kärnan i produktionskoncepten. Verksamheten är fortfarande i ett tidigt skede men de tester och försök som genomförts visar på extremt goda resultat.

Polskie Centrum Produktywnosci Sp.z. o.o.

Bolaget är nu inne i en rekryteringsfas av personal för försäljning, implementation och support av MVV InformationTechnology AB:s produkt/tjänst Casat. När en lämplig organisation är på plats skall denna utbildas och förberedas för uppdraget att etablera Casat på den polska marknaden.

Sammanfattningsvis kan styrelsen och ledningen konstatera att samtliga bolag och dess produkter/tjänster är väl positionerade för framtiden men viktigt är att notera en viss avvaktan på kundsidan i väntan på tydligare signaler vad det gäller kundkrav och trender.

Förväntad utveckling 2017

En minskad exponering vad det gäller mekanisk konstruktion har fått konsekvenser på konsultvolymerna samtidigt som marknaden är avvaktande vad det gäller andra teknikområden. Styrelse och ledning förväntar sig ingen större volymökning under resten av 2017.

När det gäller mjukvara och molntjänster förväntas flera avgörande beslut fattas under hösten 2017 hos bolagets kunder. Resultatet av dessa beslut bör kunna prognostiseras under senhösten vintern och därigenom kan en bättre prognos kunna presenteras vid nästa rapporttillfälle.

Utrustning och produktionskoncept är fortfarande under utveckling och inom detta segment bör styrelsen och ledningen kunna se verksamhetens position under våren 2018.

MVV Holding AB har haft som policy att vara försiktiga med prognoser kring de olika bolagen och kommer inte att frångå denna policy inför 2018 men vågar ändå påstå, som nämnts ovan, att bolagen i koncernen aldrig tidigare haft en bättre positionering vad gäller dess produkter och tjänster.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom Cision.se.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker, valutarisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolagen. Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 59 och vid årets slut till 50, en minskning med 15%. 

Vara den 29 augusti 2017

Sören Gustafsson (VD)

Tel: +46 (0)500 49 59 33, +46 (0)70 922 07 11, e-mail: soren.gustafsson@mvv.se 

För fullständig rapport se bifogad fil.

Prenumerera