MVV Holding: Bokslutskommuniké 2012 (MVV MTFB)

Koncernen i sammandrag

Januari – december 2012

 • Nettoomsättning 70,2 Mkr (47,1 Mkr)
 • Rörelseresultat 3,4 Mkr (0,1 Mkr)
 • Rörelsemarginal 4,8% (0,2%)
 • Resultat före skatt 3,1 Mkr (-0,1 Mkr)

MVV International AB (Rörelsedrivande)

 • Nettoomsättning 69,4 Mkr (46,6 Mkr)
 • Rörelseresultat 4,6 Mkr (2,7 Mkr)
 • Rörelsemarginal 6,6% (5,7%)
 • Resultat före skatt 3,1 Mkr (2,3 Mkr)

Viktiga händelser under perioden

 • Ny organisation med fokus på export
 • Etablering av kontor i Malmö
 • Omvänd split 1:20

VD:s kommentarer

Under 2012 förväntades rörelsemarginalen att öka avsevärt, dock har en serie omständigheter bidraget till att ökningen inte motsvarat förväntningarna. Några av orsakerna är valutaförändringar och ökade kostnader för nyrekryterad personal. I takt med ett något sämre konjunkturläge förväntas rekryteringskostnaderna minska under 2013

Andelen export av bolagets produkter och tjänster har stadigt ökat under året och utgjorde under årets sista månader närmare 40%.

Under året har beslut fattats att avveckla affärsområdet elektronik med motiveringen att tillväxten inom detta område inte motsvarat förväntningarna. Affärsområdet omfattar även utveckling av egna programvaror. Utvecklingen av bolagets egna programvaror kommer i framtiden att ske med hjälp av underleverantörer.

Ovanstående beslut kommer att effektueras under början av 2013.

Bolagets ledning bedömer att tillväxten kommer att fortsätta under 2013, dock med reservation för hur fordonsindustrin utvecklas.

Likvida medel och krediter bedöms inte att utgöra en begränsande faktor för tillväxten. Likvida medel och outnyttjade, beviljade krediter uppgick vid årets slut till 1,3 Mkr (1,9 Mkr). Kundfordringarna uppgick vid samma tillfälle till ca 20,0 Mkr (14,9 Mkr).

Marknaden

Bolaget är verksamt inom marknadssegmenten Fordon, Offshore, Komplexa maskinsystem och ”Övrig industri”. Området Fordon har under året visat på en mycket svag efterfrågan. Offshore har däremot visat en markant ökad efterfrågan under perioden.

Bolagets affärsområden är konstruktion/utveckling och produktionsteknik.

Informationsstrategi

Bolagets aktier handlas under kortnamnet MVVMTFB på NGM/Nordic MTF och information från bolaget distribueras dels genom bolagets hemsida och dels genom NG News.

Bolagets uppdrag innebär att bolagets konsulter arbetar med antingen våra kunders framtida produkter eller våra kunders framtida processer. Samtliga uppdrag medför ett omfattande sekretessåtagande. Detta innebär att den information som lämnar företaget aldrig kan omfattas av vilka kunder som lägger order, vilka produkter som utvecklas eller annan information som kan kopplas till våra uppdragsgivares verksamhet och framtida planering.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Bolagen i koncernen utsätts för marknadsrisker, kreditrisker och likviditetsrisk i normal omfattning. En generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis även minska efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.

Medarbetare

Rekrytering av nya medarbetare är en kärnkompetens i bolaget. Under periodens senare del, i takt med en något vikande konjunktur har rekryteringsarbetet underlättats. Bolaget har initierat ett unikt utbildningsprogram för offshore konstruktörer och därigenom säkerställa tillgång på kvalificerad personal inom detta marknadssegment. Utbildningen kommer att starta hösten 2013.

Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 71 och vid årets slut till 84, en ökning med 18 %.

Vara den 28 februari 2013

Sören Gustafsson

VD MVV Holding AB

Övrig information

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Utökade resurser för att bättre tillvarata bolagets exportpotential.

Redovisningsprinciper

Denna redovisning har gjorts enligt Bokföringsnämndens anvisningar och koncernredovisning enligt RR1.

Kommande rapporttillfälle

Halvårsrapport januari-juni lämnas 29 augusti 2013.

Årsstämma

Årsstämma för 2012 äger rum den 27 maj 2013

kl. 10.00 i bolagets lokaler i Vara.

Utdelning

Styrelsen avser ej att föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2012.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För ytterligare information kontakta:

Sören Gustafsson, VD

Tfn: +46 (0)500-49 59 33, +46 (0)70-922 07 11

Mail: soren.gustafsson@mvv.se

Vara den 28 februari 2013

Styrelsen i MVV Holding AB

MVV Holding AB (publ), org.nr. 556557-8142, är listat på Nordic MTF vid Nordic Growth Market NGM och moderbolag i MVV-koncernen.

MVV är ett väletablerat tekniskt konsultföretag. MVV startade 1990, som ett mjukvaruföretag under namnet MVV Data AB. Företaget har utvecklat och marknadsfört programvaror för styrning och balansering av tillverkningsprocesser. Efter hand har en utökning av bolagets erbjudande skett och idag är MVV ett komplett tekniskt konsultföretag. Företaget har kompetens att utveckla såväl produkter som processer.

Prenumerera

Dokument & länkar