Bolagsstämmokommuniké från Micronic Laser Systems AB

Bolagsstämmokommuniké från Micronic Laser Systems AB (publ.) Verkställande direktören Staffan Junels anförande: Staffan Junel började med att kort kommentera verksamhetsåret 1998. Nettoomsättningen ökade till 268 MSEK, motsvarande en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. Under 1998 levererades 13 system, vilket är lika många som 1997. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 43 MSEK under 1998. Resultatet för 1997 var 57 MSEK efter belastning med jämförelsestörande poster om 19 MSEK. Under 1998 ökade antalet anställda med 36 personer till 151. Första tertialet 1999 har, liksom 1998, präglats av den finansiella krisen på den för Micronic viktiga asiatiska marknaden. Krisen har medfört att våra kunder avvaktar med betydande investeringsbeslut. Orderingången per sista april 1999 uppgick till 47 MSEK, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med föregående år. I april erhöll Micronic en viktig order från USA. Den kommande leveransen avser en första referensmaskin inom MicroPlotter-serien med förbättrad prestanda. Orderstocken per sista april uppgick till 121 MSEK. Av nuvarande orderstock beräknas 85 procent att levereras under 1999. Faktureringen under kvartal 1 uppgick till 43 (48) MSEK, vilket gav ett negativt rörelseresultat -8 (-1) MSEK. Under senaste året har företagets löpande kostnader ökat, främst genom ökning av antalet anställda inom utveckling och kundservice och det fortsatta utvecklingsarbetet av laserritare inom halvledarsegmentet. Utvecklingsarbetet inom detta segment siktar mot att möta framtida krav från halvledarindustrin på laserritare för tillverkning av fotomasker. Den näraliggande orderingången för Micronic är svårbedömd och blir en funktion av utvecklingen på den asiatiska marknaden, främst den japanska. Vi bedömer dock att den underliggande efterfrågan av elektronikprodukter till slutkund är fortsatt god och räknar med en återhämtning, men att denna dröjer minst ett halvår. Utdelning Beroende på bolagets kraftiga tillväxt och satsning på forskning och utveckling är det styrelsens åsikt att bolaget skall ha en restriktiv utdelningspolitik inom överskådlig tid. Bolagsstämman fastställde att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 1998. Styrelse och revisorer Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1998. Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna: Christer Zetterberg Nils Björk Millert Carlsson Hans Fletcher Bert Jeppsson Nyval skedde av Magnus Ryde De auktoriserade revisorerna Anders Östberg och Björn Stenson omvaldes som ordinarie revisorer, båda från Lindebergs Grant Thornton AB. Detta är Micronic Laser Systems Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Tekniken kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparter och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Företaget har 154 anställda, varav 116 har anställts sedan 1996. Micronics huvudkontor ligger i Täby och företaget har idag tre servicecenters i Japan, Taiwan och USA. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar