Delårsrapport - Delårsperioden januari-juni 2010

Andra kvartalet april-juni 2010             
* Nyemissionen fulltecknad, tillförde 231 MSEK.
* Nettoomsättningen uppgick till 346 (494) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till 47 (141) MSEK.  
* Rörelseresultatet justerat för aktivering och
  avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick
  till 66 (161) MSEK.
* Resultatet per aktie uppgick till 0,55 (2,49) SEK.
* Orderingången uppgick till 292 (294) MSEK.


Delårsperioden januari-juni 2010
* Nyemissionen fulltecknad, tillförde 231 MSEK.
* Nettoomsättningen uppgick till 505 (666) MSEK.
* Rörelseresultatet uppgick till -23 (35) MSEK.  
* Rörelseresultatet justerat för aktivering och
  avskrivningar på utvecklingskostnader uppgick
  till 15 (73) MSEK.
* Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (0,29) SEK.
* Orderingången uppgick till 628 (482) MSEK.
* Orderstocken var vid kvartalets utgång 174 (56) MSEK.

Framtidsutsikter    
Försäljningen 2009 uppgick proforma till drygt 1 miljard kronor. Styrelsens tidigare bedömning, att den totala försäljningen 2010 kommer att något överstiga den nivån, kvarstår.


VD kommenterar
Integrationen av Micronic och Mydata är nu genomförd enligt plan. Administrativa funktioner som finans, HR och IT har slagits ihop och gemensamma produktions- och utvecklingsfunktioner har skapats. Försäljnings-
och eftermarknadsaktiviteter bedrivs som separata enheter inom respektive affärsområde. De årliga besparingarna från sammanslagningen uppgår till 60 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor uppnås under 2010. För att bygga på våra starka varumärken har moderbolagets namn ändrats till Micronic Mydata AB.

Utvecklingen av företagets nya produkt LDI pågår med full kraft och projektet når milstolpar enligt plan. Samtidigt fortsätter vi att etablera och förstärka kontakter med kunder och samarbetspartners inom LDI-området. Nyemissionen, som genomfördes för att säkerställa finansieringen av LDI-utvecklingen, fulltecknades och  tillförde 231 miljoner kronor.

Marknaden för bildskärmsfotomasker fortsätter att öka i volym, då nya produkter leder till efterfrågan för mer komplexa fotomasker. Marknaden är dock utsatt för fortsatt prispress. Inom halvledarmarknaden råder ännu ingen generell kapacitetsbrist trots att marknaden ökat. Vi fick under kvartalet en order på ett Sigma7500-system.

Marknaden för ytmonteringsutrustning visar en tydlig återhämtning inom högvolymsegmentet. Inom högmixsegmentet har marknaderna i Tyskland och USA förbättrats. Vår totala orderingång inom ytmontering ökade under andra kvartalet med över 50 procent jämfört med föregående år.


Peter Uddfors
VD och koncernchef

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR