Delårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet, april-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 226 (301) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -8 (-10) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,10 (-0,20) SEK. 

Delårsperioden januari-juni 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 453 (596) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 (-8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,28) SEK.

Lena Olving tillträder som ny VD 
Lena Olving, som utsetts till VD och koncernchef, tillträder den 15 juli.

Utsikter
Mot bakgrund av en osäkerhet, främst inom ytmontering, bedömer bolaget att försäljningen 2013 inte kommer att nå 2012 års nivå. En justerad bedömning av försäljningen ligger i nivån 1 200 MSEK.

VD kommenterar 

Efterfrågan har under det första halvåret 2013 varit vikande i en allmänt svag konjunkturutveckling. Elektronikindustrin, i vilken Micronic Mydata verkar, förutspås dock långsiktigt visa tillväxt. Halvårsresultatet har påverkats av lägre försäljning men också av den starka kronan gentemot några av de för oss viktigaste valutorna.

Affärsområde ytmontering visar minskad orderingång och försäljning. Osäkerheten kring utvecklingen på kort sikt har ökat men vi tror på en positiv utveckling på våra huvudmarknader under andra halvåret.

Koncernens eftermarknadsaffär är fortsatt stark. Utnyttjandegraden av maskritare är på en historiskt hög nivå hos våra kunder. Det finns därför kapacitetsbehov på marknaden. Många bildskärms- och fotomasktillverkare har dock en ansträngd ekonomisk sits och det har hittills påverkat deras möjligheter till investeringar.

Micronic Mydata har genomgått stora förändringar under det senaste året. LDI-utvecklingen har som planerat dragits ned markant, medan försäljnings-aktiviteterna fortsätter. Utvecklingsresurserna läggs främst på att utveckla befintligt produkterbjudande. Samtidigt har vi fokus på kostnaderna för att skapa förutsättningar för uthållig lönsamhet. De åtgärder som genomfördes under andra halvåret förra året har haft full effekt på kostnadsnivån från inledningen av 2013.

Trots positiva signaler från marknaden och från våra kunder finns det osäkerhets-faktorer, framför allt inom ytmontering. Vi reviderar därför vår bedömning av årets försäljning.

Lars Josefsson
VD och koncernchef

  
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidanwww.micronic-mydata.com

Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:
Lars Josefsson
VD och koncernchef
08 - 638 52 00 
lars.josefsson@micronic-mydata.com

Per Ekstedt
CFO
08 - 638 52 00
per.ekstedt@micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera