Delårsrapport januari-mars 2013

Första kvartalet 2013
  • Nettoomsättningen uppgick till 226 (295)MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -11 (2) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,08)SEK
 

Ny VD utsedd 
Lena Olving har utsetts till VD och koncernchef i Micronic Mydata och kommer att tillträda senast under tredje kvartalet 2013. 

Utsikter 
Bolaget bedömer att försäljningen under 2013 kommer att vara på 2012 års nivå.

VD kommenterar
Efterfrågan har under inledningen av 2013 varit vikande i en allmänt svag konjunkturutveckling. Elektronikindustrin, i vilken Micronic Mydata verkar, förutspås dock långsiktigt visa tillväxt. Kvartalets resultat har på-verkats av lägre fakturering men också av den starka kronan gentemot några av de för oss viktigaste valutorna.

Affärsområde ytmontering visar minskad orderingång och försäljning jämfört med ett starkt första kvartal 2012. Jet printing, med MY500, har dock visat på en ökad efterfrågan. För efterfrågan av ytmonteringsutrustning pekar utvecklingen 2013 mot en förskjutning mot andra halvåret.

Koncernens eftermarknadsaffär är fortsatt stark, vilket varit särskilt markant inom affärsområde mönsterritare.

Utnyttjandegraden av maskritare ökar hos våra kunder. Vi ser att kunderna har kapacitetsbehov men ännu inte något investeringsutrymme. Detta påverkar efterfrågan av eftermarknadstjänster positivt. Vi bedömer också att LRS-15N kan erbjuda några av våra kunder en möjlighet att säkerställa kapacitet i väntan på att större nyinvesteringar kan göras.

Micronic Mydata har fortsatt fokus på att skapa förut-sättningar för uthållig lönsamhet. De åtgärder som genomfördes under andra halvåret förra året har haft önskad effekt på kostnadsnivån. Redan vid ingången av 2013 ser vi full effekt av dessa åtgärder, vilket betyder att de årliga kostnaderna minskar med 60 miljoner kronor.

Vi har också styrt om och anpassat utvecklingsverk-samheten för att utveckla det produkterbjudande som är basen för våra intäkter.

Lars Josefsson
VD och koncernchef

Micronic Mydata ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Micronic Mydatas huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

         Kontaktpersoner hos Micronic Mydata:
         Lars Josefsson
         VD och koncernchef
         08 - 638 52 00
         lars.josefsson@micronic-mydata.com
         
         Per Ekstedt
         CFO
         08 - 638 52 00
         per.ekstedt@micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera