Kallelse till Micronic Mydatas årsstämma

Aktieägarna i Micronic Mydata AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2012, kl 17.00 på Näsby Slott, Djursholmsvägen 30, Täby. Lokal: Galleriet.

Deltagande 
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 18 april 2012, under adress Micronic Mydata AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 35 32 eller per e-post: marie.edlund@micronic-mydata.com. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.micronic-mydata.com.

Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 17 april 2012, då sådan registrering skall vara verkställd.

I bolaget finns totalt 97 916 509 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

 Ärenden på stämman

1. Val av ordförande vid stämman (se nedan).
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (se nedan).
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (se nedan).
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (se nedan).
13. Val av styrelse och styrelseordförande (se nedan).
14. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (se nedan).

Upplysningsvis kan meddelas att årsstämman 2009 beslutade om principer för utseende av valberedning, vilka ska gälla till dess bolagsstämma beslutar annat.

Punkt 1: Ordförande vid stämman
Valberedningen, som består av Patrik Tigerschiöld (Bure Equity), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Jesper Bonnivier (Länsförsäkringar fondförvaltning), Peter Edwall (Ponderus Securities AB) samt Rune Glavare (styrelsens ordförande), föreslår att advokat Göran Sohlberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9: Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, 123 440 851 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1 550 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid 500 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 200 000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt 50 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet. 
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning. 
 
Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Anders Jonsson, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Eva Lindquist, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Tigerschiöld föreslås bli vald till ny ordförande i styrelsen. Rune Glavare och Lena Treschow Torell har undanbett sig omval.

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers, arbetar idag framför allt med flera styrelseuppdrag men även som fristående konsult och har lång erfarenhet av teknik- och produktutveckling inom fordonsindustrin, bland annat efter 20 år på Volvo PV med ledande roller i Sverige och utomlands.

Eva Lindquist, som har teknisk och ekonomisk examen, är idag verksam inom Xelerated, har lång erfarenhet av telekomindustrin med ledande roller i Sverige och utomlands samt har genom flera styrelseuppdrag bred erfarenhet av olika branscher.

Punkt 14: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässiga ersättningar och anställningsvillkor. Vid bestämning av faktiska nivåer för ersättningar skall faktorer som kompetens, erfarenhet och prestation vägas in. Den totala ersättningen skall bestå av följande delar: (i) fast grundlön; (ii) rörlig lön; (iii) pensionsförmåner; (iv) övriga förmåner och (v) avgångs-villkor. Rörlig ersättning skall utgå efter uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt uppnådda verksamhetsmål för den enskilda individen eller enheten. Den rörliga lönen skall maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Riktlinjerna avser
tiden från årsstämman 2012.

 

_______________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2011, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 14 kommer senast från och med den 2 april 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget, Nytorpsvägen 9 i Täby, på bolagets hemsida samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Täby i mars 2012
Micronic Mydata AB (publ)
Styrelsen

Om Micronic Mydata AB
Micronic Mydata AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för flexibel elektronikproduktion. Mönsterritare används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer, i tillverkningen av halvledarkretsar samt för avancerad elektronisk kapsling. Ytmonteringsutrustning, inklusive mjukvaruprogram, används för ytmontering av elektroniska komponenter på mönsterkort och för stencilfri applicering av lodpasta på mönsterkort. Ytmonteringsutrustning används av såväl stora som små tillverkare av elektronik inom rymd-, flyg, energi-, dator- och telekomindustrin. Micronic Mydatas huvud-kontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.micronic-mydata.com

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera