Kallelse till Micronics extra bolagsstämma

Aktieägarna i Micronic Laser Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juli 2009, kl 09.00 på bolagets kontor, Nytorpsvägen 9, Täby.

Deltagande m m Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 26 juni 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 26 juni 2009, under adress Micronic Laser Systems AB (publ.), Box 3141, 183 03 Täby. Anmälan kan även göras på telefon 08-638 54 64 eller per e-post: ankie.jorgne@micronic.se. I anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller registreringsnummer samt aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, www.micronic.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Om aktieägare avser medta biträde till stämman skall antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan. Aktieägare, som har förvaltarregistrerade aktier, måste för att äga rätt att delta i stämman, hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 26 juni 2009, då sådan registrering skall vara verkställd. I bolaget finns totalt 39 166 616 aktier och röster. Ärenden på stämman 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringspersoner. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. 7. Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av styrelsearvoden. 10. Val av styrelse och styrelseordförande. Punkt 6: Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår med anledning av den föreslagna apportemissionen att bolagsordningens 4 § ändras till följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst tjugofem miljoner (25.000.000) kronor och högst etthundra miljoner (100.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst tjugofem miljoner (25.000.000) och högst etthundra miljoner (100.000.000).” Punkt 7: Beslut om styrelsens förslag till nyemission av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 26.111.077 kronor genom emission av högst 26.111.077 nya aktier. Rätt att teckna nya aktier skall endast tillkomma aktieägare i MYDATA automation AB (”MYDATA”), med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom överlåtelse av sammanlagt 6.149.261 aktier i MYDATA, som beräknas värderas till sammanlagt 304 miljoner kronor. Det slutliga värdet varmed apportegendomen kommer tas upp i bolagets balansräkning, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av bolagets aktie vid den s k transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet på apportegendomen. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats. Teckning av aktier skall ske på teckningslista senast den 31 juli 2009. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier skall erläggas genom överlåtelse av aktierna i MYDATA i samband med aktieteckning. Beslut av bolagsstämman enligt förslaget till emission förutsätter stöd av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”), som är den största ägaren i MYDATA, har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppstå eftersom Skanditek efter emissionens genomförande kommer att inneha cirka 38 procent av aktierna och rösterna i Micronic och därmed vara den största aktieägaren i bolaget. Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om sammanlagt 1.181.000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 375.000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 206.000 kronor avser arvode till styrelsens vice ordförande och 150.000 kronor avser arvode till envar av styrelsens övriga ledamöter. Därutöver föreslås ett arvode för ledamöter med uppdrag i revisions- och ersättningsutskotten om sammanlagt högst 225.000 kronor, att utgå med 37.500 kronor per ledamot och uppdrag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Punkt 10: Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lena Treschow Torell, Göran Malm, Åke Svensson och Magnus Lindquist samt nyval av Rune Glavare och Patrik Tigerschiöld. Till styrelseordförande föreslås Rune Glavare och till vice ordförande föreslås Lena Treschow Torell. Information om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag kommer hållas tillgängligt i god tid före stämman på bolagets hemsida. _______________________ Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 jämte handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget på adressen Nytorpsvägen 9 i Täby och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Materialet finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.micronic.se, under ”bolagsstyrning”. Täby i juni 2009 Micronic Laser Systems AB (publ) Styrelsen

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar