Micronic-koncernens kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2001.

Micronic visar en stark orderingång trots svag marknad Micronic-koncernens kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2001. Täby, 23 oktober, 2001 - Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40 lista: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronic tillkännager idag kvartalsresultaten för perioden juli- september. (Siffrorna inom parentes avser 1 juli - 30 september 2000 om inte annat anges.) · Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 102 (162) MSEK · Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till -49 (39) MSEK · Orderingången uppgick till 213 (139) MSEK · Orderstocken uppgick vid periodens slut till 458 (365) MSEK · Antalet anställda uppgick till 325 (260) vid slutet av kvartalet · "Mot bakgrund av en fortsatt svag halvledarmarknaden och pessimism inom industrin, är vi glada att kunna rapportera en stark orderingång inom bildskärms- och multi purpose-segmentet", säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems. Viktiga händelser under kvartalet · Fyra av Micronics forskare har erhållit det prestigefyllda SEMI- priset (Semiconductor Equipment and Materials International), för sina banbrytande insatser inom laserritartekniken. Micronic är det första europeiska företag som uppmärksammats med det nordamerikanska SEMI- priset för sina framsteg inom halvledartekniken. Laserritartekniken är en teknik som används vid tillverkning av fotomasker till halvledare och platta bildskärmar. Priset delades med forskare från Etec (ett företag inom Applied Materials). · · Micronic har erhållit en order på ett MP80-system för avancerad elektronisk kapsling. Ytterligare en kund har beställt två LRS11000 TFT- system för produktion av högkvalitativa TFT-LCD fotomasker. · · Den 13 juli hölls en extra bolagsstämma varvid stämman beslutade om en riktad emission av ett konvertibelt förlagslån om 320 MSEK till ASML Holding N.V. Lånet är räntefritt och kan konverteras till en miljon aktier, med en emitteringskurs av 320 kronor per aktie, under lånets löptid fram till den 31 juli 2004. Lånet ingår som ett led i ett strategiskt samarbete mellan ASML och Micronic. Om fullt utbyte sker mot · aktier erhåller ASML en ägare- och rösträttsandel på 4,9%. Under perioden har likviden kommit Micronic tillhanda. Marknaden och Micronics produkter Halvledare Tillverkarna inom halvledarsektorn fortsätter att fokusera på utveckling av spjutspetsteknologi samtidigt som industrin fortsätter att genomdriva kostnadsreduceringar genom nedläggningar av äldre produktionslinjer. Micronics Sigma7100- och Omega6600-system tillgodoser kundernas behov väl då de kan optimera produktiviteten och samtidigt, genom kostnadseffektivitet, kontrollera investeringarna för tillverknings- utrustning. Micronics produkter är väl positionerade för att dra fördel av såväl de teknikinvesteringar som sker idag som för de kapacitetsinvesteringar som kan förutses då marknaden åter vänder uppåt. Bildskärmar Bildskärmstillverkarnas strävan efter högre produktivitet och ny teknik leder till krav på mer avancerade fotomasker. Micronics kunder investerar därför i nya avancerade laserritare. Multi Purpose Marknaden för avancerad elektronisk kapsling utvecklas snabbt med ny avancerad teknologi. Detta innebär en ökande marknad för Micronics MP80-system, med möjlighet till stora volymer. Den för tillfället svaga halvledarmarknaden leder dock till en avvaktande hållning bland Micronics kunder. ASML-aktiviteter Under det gångna kvartalet har Micronic, tillsammans med ASML, genomfört en marknadsanalys för att undersöka intresse för och behov av direktritningstillämpningar. Analysen har visat en långsiktig potential inom masklös litografi, baserad på Micronics unika SLM-teknik (spatial ljusmodulation). Finansiell information Orderingång, fakturering och orderstock Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 213 (139) MSEK, och omfattar tre nya system samt service. En kund inom bildskärmssegmentet har lagt en rekordstor order på två LRS11000 TFT-system för produktion av högkvalitativa TFT-LCD fotomasker. Ett av systemen skall levereras under fjärde kvartalet medan det andra systemet skall levereras under första halvåret 2002. Inom multi purpose-segmentet har Micronic erhållit en order på ett MP80- system. Orderstocken uppgick vid kvartalets utgång till 458 (365) MSEK. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 102 (162) MSEK, omfattande ett Omega-system samt service. Rörelsens kostnader Rörelsekostnader inklusive lagerförändring, uppgick till 145 (125) MSEK, varav kostnader för sålda varor 66 MSEK, FoU 54 MSEK samt försäljning och administration 25 MSEK. Kostnader för sålda varor, 66 MSEK, inkluderar materialkostnader, arbetskostnader samt gemensamma produktionskostnader. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 54 MSEK, en något lägre nivå än tidigare kvartal under året. Insatserna ligger framför allt inom utveckling av Sigma-systemen. Fastigheten Fastigheten i Täby är nu utbyggd. De nya produktionslokalerna har varit i drift sedan juni. Micronic utvärderar hur den slutliga finansieringen av fastigheten skall se ut. Resultat Resultatet efter finansiella poster uppgick för tredje kvartalet till - 49 (39) MSEK. Vinst per aktie Det totala antalet aktier är 19 100 583. Efter full utspädning, inklusive optioner netto efter indragning, uppgår antalet aktier till 20 793 733. Aktiens nominella värde är 1 SEK. Resultat per aktie, efter skatt och full utspädning, uppgick till -1,62 SEK (1,42 SEK). Personal Under kvartalet minskade totalt antal anställda från 330 till 325. Antalet anställda i utlandsverksamheten har under kvartalet stigit med 4 till 53 medan antalet anställda i Sverige minskat med 9 personer under perioden. Ökningen i utlandsverksamheten härrör sig till kundsupport och service för det ökande antalet installerade system. Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden, 32 (12) MSEK, avser investeringar i moderbolagets fastigheter 15 MSEK och immateriella tillgångar 17 MSEK. Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning Koncernen har en god finansiell ställning. Utgående balans av likvida medel uppgick till 422 (415) MSEK, exkluderande outnyttjad checkräkningskredit, vilket är en ökning med 103 MSEK (ökning med 332) sedan årsskiftet. Soliditeten var 51 (71) % vid utgången av kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -94 (-98) MSEK. Medel bundna i rörelsekapital (exklusive likvida medel) har ökat med 30 (-120) MSEK. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 124 (33) MSEK. Externt tillförda medel uppgick till 320 (462) MSEK och avser likvid från ASML för det konvertibla lånet. Framtidsutveckling Återhämtningen inom halvledarindustrin och därmed industrins investeringar i utrustning, har blivit än mer oförutsägbar i takt med att den politiska och ekonomiska osäkerheten ökat. Några tecken på återhämtning på fotomaskmarknaden har inte märkts. Micronic och dess kunder påverkas kraftigt under denna avmattning på grund av hävstångseffekten inom industrins näringskedja. Bedömningen av kundernas behov inför nästa år är för tillfället mycket osäker då de amerikanska företagen reviderar sina budgetar kvartalsvis och de japanska tillverkarna just har startat sin budgetprocess inför deras kommande budgetår som börjar i april. På halvledarsidan är efterfrågan på fotomasker inom 250 nm tekniken och däröver mycket begränsad, medan efterfrågan på 180 nm och därunder fortfarande finns men på en låg nivå. Inom bildskärmssegmentet är utnyttjandegraden av redan installerade bildskärmsritare fortfarande hög, vilket är ett positivt tecken. Micronic bedömer att de större fotomasktillverkarna kommer att göra begränsade teknikanskaffningar avseende 130 nm före en kommande kapacitetstillväxt. Med den höga graden av osäkerhet på marknaden kan risken för framskjutning av leveranser planerade under fjärde kvartalet inte uteslutas. Samtidigt kan de högkvalitativa fotomasker som tillverkas med Micronics produkter skapa nya möjligheter till ytterligare order med skeppning redan under det fjärde kvartalet. Baserat på situationen som redovisats ovan gör styrelsen bedömningen att omsättningen kommer att vara i nivå med föregående år och att Micronic kommer att visa en positiv nettomarginal för helåret 2001. Övrigt Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som tillämpades i årsredovisningen för år 2000. Beräkningsmetoden för år 2000 har uppdaterats enligt lämnad not i anslutning till rapporterade ekonomiska tabeller. Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande rapporter 1 oktober - 31 december 2001 12 februari, 2002 Täby, 23 oktober, 2001 Micronic Laser Systems AB (publ.) Sven Löfquist, VD För ytterligare information, kontakta: Sven Löfquist, CEO Tel: 08-638 52 00 e-mail: sven.lofquist@micronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00390/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00390/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar