Micronic redovisar det tredje kvartalet 2007

Täby, 18 oktober 2007 - Micronic Laser Systems AB (Noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm, nordiska listan, Mid Cap, Information technology: MICR) avger idag koncernens delårsrapport för
perioden 1 januari – 30 september 2007. Informationen är sådan som Micronic ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober kl 08.00.

 Orderingången för delårsperioden uppgick till 498 (544) MSEK, varav under tredje kvartalet 402 (113) MSEK.

 Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 298 (939) MSEK, varav under tredje kvartalet 178 (98) MSEK.

 Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -248 (114) MSEK, varav under tredje kvartalet -34 (-112) MSEK.

 Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar på utveckling för delårsperioden uppgick
till -175 (189) MSEK, varav under tredje kvartalet -9 (-85) MSEK.

 Resultatet efter skatt uppgick för rapportperioden till -177 (84) MSEK, vilket motsvarar
-4,53 (2,13) SEK per aktie före och efter utspädning. Under tredje kvartalet var resultatet efter skatt
-24 (-79) MSEK, motsvarande -0,62 (-2,01) SEK per aktie.

 Orderstocken, som omfattar enbart system, var vid delårsperiodens slut 420 (425) MSEK.

”Tredje kvartalet karaktäriseras av en stark orderingång som uppgick till 402 MSEK, vilket är
det tredje bästa kvartalet i bolagets historia. Den ökande komplexiteten i våra mest avancerade mönsterritare till bildskärmsmarknaden innebär en markant prisökning. Bruttomarginalen för kvartalet, som uppgick till 47 procent, belastas till viss del med initiala kostnader i samband med avräkning av två nya system. Balansräkningen är fortsatt stark. Värt att notera är ökningen av förskott från kund med 58 MSEK under tredje kvartalet,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.

”Återhämtningen inom bildskärmsindustrin sker nu steg för steg. Vår bedömning är dock att orderingången under fjärde kvartalet ej når upp till nivån i tredje kvartalet. Vi lanserar nu den
nya generationens bildskärmsritare Micronic Prexision, som möjliggör produktion av fotomasker
för bland annat G10, nästa generations bildskärmstillverkning. Vi räknar med att Prexision ska
ge ett mervärde för våra kunder i ett flertal aspekter. Under kvartalet levererades den första ritaren i Prexision-serien. Denna version av ritare är avsedd för högkvalitativa fotomasker upp till och med G8. Vi levererade också det första FPS5100-systemet för avancerad elektronisk kapsling.”

”Halvledarmarknaden förväntas ha en viss tillväxt under andra halvåret 2007. Vår uppfattning
är att behovet av mönsterritare för volymproduktion kommer att återhämta sig under andra
halvåret 2007.”

”Totalt ser vi möjligheter att under innevarande år kunna fakturera ordrar erhållna under fjärde kvartalet.” avslutar Sven Löfquist.

Kontaktpersoner hos Micronic:
Sven Löfquist
VD
08 - 638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
CFO
08 - 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se

Om oss

Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produktions­utrustning med höga krav på precision och flexibilitet till elektronikindustrin. Mycronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland och USA. Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR

Prenumerera

Dokument & länkar