Årsstämma i myFC Holding AB

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 15 juni 2018.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Jörgen Lantto, Lars Gullikson, Susanne Holmström samt nyval av Per Svantesson.

Jörgen Lantto omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens justerade förslag till bemyndigande, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Antalet aktier som därvid ska kunna emitteras får inte överstiga 20 procent av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämmans beslut innebar en justering i förhållande till vad som angetts i kallelsen såtillvida att bemyndigandet inte innefattar rätt att besluta om emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 17:00 CET.  

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83

Om myFC
MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök 
www.myfcpower.com.

Taggar:

Om oss

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. För mer information, besök www.myfcpower.com.

Prenumerera