MOTORBRANSCHEN FORTSATT HET I SÖDERMANLAND

Motorbranschen erbjuder även i år lysande möjligheter. Både på kort- och lång sikt behöver branschen rekrytera i Södermanlands län. Det visar årets upplaga av Tempen på motorbranschen, en rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN.   

Motorbranschen fortsätter vara glödhet för arbetssökande. En enkät bland arbetsgivare visar att branschen i Sverige under den kommande treårsperioden kommer att behöva rekrytera cirka 5 500 personer, en ökning med 10 procent jämfört med fjolåret. I Södermanlands län uppger över en tredjedel av arbetsgivarna att rekryteringen det senaste året berott på expansion och att möta en ökad efterfrågan. Samtidigt uppger 25 procent av företagen att de haft svårt att hitta personal under det senaste året, en ökning med 3 procentenheter från förra året.

– Vi ser ett långsiktigt behov av att anställa yrkeskunnig personal framöver, framförallt biltekniker med programmerings- och datakunskaper, säger Göran Augustsson på Stenbergs Bil i Katrineholm AB.

Parallellt med detta har antalet elever som studerar på gymnasieskolans fordons- och transportprogram minskat med cirka 10 procent på nationell nivå sedan 2012, visar statistik från Skolverket. Detta är ett allvarligt problem för motorbranschen som har ett stort behov av att nyanställa kompetenta ungdomar. Samtidigt visar statistik att ungdomsarbetslösheten i Södermanlands län är 17,2 procent, vilket pekar på att satsningar på utbildning inom motornäringen är viktiga för såväl individer som företag och för sysselsättningen i länet.

– Årets undersökning visar tydligt att branschen erbjuder goda möjligheter till jobb för ungdomar, med bra löner och villkor. En lastvagnstekniker i Södermanlands län har exempelvis en snittlön på 31 390 kronor per månad. Mot bakgrund av branschens stora rekryteringsbehov är det ett problem att allt färre ungdomar väljer utbildningarna inom gymnasieskolans fordons- och transportprogram, säger Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder.

Trots att det är hög sannolikhet att få jobb inom motorbranschen och det faktum att det råder hög arbetslöshet bland utrikes födda går det förhållandevis få elever med utländsk bakgrund på fordons- och transportprogrammet. I jämförelse med befolkningen som helhet, som består av runt 20 procent med utländsk bakgrund, är det endast 15 procent av eleverna som har utländsk bakgrund på fordons- och transportprogrammet.

– Ungdomarna får snabbt kvitto på sitt studieval; de som fått slutbetyg från fordonsprogrammet har under flera års tid haft en etableringsgrad på arbetsmarknaden som ligger i topp jämfört med andra gymnasieutbildningar. Teknikintresserade ungdomar som vill ha ett jobb ska söka sig till fordons- och transportprogrammet, säger Caj Luoma.

Läs mer i bifogad rapport. Öppnas i Adobe.

Mer information/kontaktpersoner:
Caj Luoma
VD Motorbranschens yrkesnämnder (Transportföretagen)
Tel: +46(0)8-7627156
Mobil:+46(0)730-447156
Mail: caj.luoma@transportforetagen.se

Välkommen att besöka vår webbsida www.bilproffs.se.

Fakta

Motorbranschens yrkesnämnder, MYN och LYN, är två samarbetsorgan som består av representanter från arbetsgivare (Motorbranschens Arbetsgivareförbund) och fackliga organisationer (IF Metall respektive Svenska Målareförbundet). MYN och LYN arbetar gemensamt med branschens utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.

Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se.

Om undersökningen

Undersökningen Tempen på motorbranschen, tas årligen fram på riks- och länsnivå av MYN och LYN.

Sammanlagt har ett urval om 840 arbetsplatser inom kategorin motorverkstäder och billackeringsverkstäder tillfrågats, varav 259 har svarat på 15 frågor rörande rekryteringsbehovet för deras verkstad.

Svarsfrekvensen på riksnivå är 31 %. Undersökningen är även uppdelad på länsnivå, vilket gör att svarsfrekvensen skiljer sig mellan länen från lägst runt 20 % till högst runt 60 %. I Södermanland är svarsfrekvensen 38 %. Urvalet är framtaget för att representera hela motorbranschen och rekryteringsbehovet är uppräknat till att omfatta alla 4 500 företag i motorbranschen i Sverige.

För mer detaljerad information kring tillvägagångsätt och statistiskt urval hänvisas till Rose-Marie Olsson, Motorbranschens yrkesnämnder, Rose-Marie.Olsson@transportforetagen.se

Taggar: