Utredning om evenemangslista lämnad till regeringen

I dag har Myndigheten för radio och tv överlämnat rapporten som handlar om hur en så kallad evenemangslista skulle kunna utformas. En sådan lista är en förteckning över evenemang som när de sänds i tv ska kunna ses av en väsentlig del av allmänheten i fri tv. I rapporten bedöms att bland annat OS, fotbolls-VM, Vasaloppet och Nobelfesten skulle kunna finnas med på en lista.

I februari 2013 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och lämna förslag till hur en evenemangslista skulle kunna utformas. Myndigheten tar inte ställning till om det bör finnas en lista eller inte.

Det är regeringen som kan fatta beslut om att införa en lista över evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället. Hittills har det inte ansetts finnas något behov av en evenemangslista. I en del andra länder, till exempel Finland och Storbritannien, har evenemangslistor införts.

En evenemangslista innebär att tv-bolag som sänder listade evenemang inte får sända evenemangen på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri tv. Evenemang på en lista ska ha ett brett allmänintresse och inträffa högst en gång per år.

Myndighetens förslag är att en väsentlig del av allmänheten inte utestängs från möjligheten att ta del av en tv-kanal om minst 80 procent av befolkningen har tillgång till kanalen. Myndighetens bedömning är att kostnaden för grundläggande betal-tv-abonnemang kan likställas med fri tv eftersom det är en allmänt förekommande finansieringskälla för tv i Sverige.

De fyra största tv-bolagen med sändningsverksamhet som riktar sig till Sverige, SVT, TV4, MTG och SBS, har tv-kanaler som når upp till dessa kriterier.

I rapporten bedöms att evenemang som skulle kunna finnas med på en eventuell lista är bland annat sommar- och vinter-OS, fotbolls-VM, Vasaloppet och Nobelfesten.

Rapporten går att läsa och ladda ner på vår webbplats www.mrtv.se

För mer information kontakta

Emelie Åström
08-580 070 16

Helena Söderman
08-580 070 10

Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering. Vi har tillsyn över radio- och tv-sändningar, beställ-tv och text‐tv och ska även följa och sprida kunskap om utvecklingen inom medieområdet.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för radio och tv ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald inom radio och television. Vi ska följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Huvuduppgifterna för Myndigheten för radio och tv är att • Besluta om tillstånd, avgifter och registrering • Utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar • Besluta i frågor om utgivningsbevis Vi ansvarar även för att myndighetens särskilda beslutsorgan granskningsnämnden för radio och tv kan utföra sina uppgifter. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.