MTM får fortsatt uppdrag att driva webbplatsen ”Alla väljare”

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har fått i uppdrag att fortsätta driva webbplatsen ”Alla väljare – en lättläst sajt om politik och val” under 2016. Det är den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor som gör ”Alla väljare”.

”Alla väljare” vänder sig till alla som behöver lättlästa nyheter och vill ta del i samhällsdebatten. Det kan vara personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller som har en funktionsnedsättning. Hemsidan riktar sig därmed särskilt till grupper med traditionellt lägre valdeltagande än övriga röstberättigade såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

− På ”Alla väljare” tar du del av nyheter och kan även ställa egna frågor till våra politiker. Att få ta del av nyheter på sina egna villkor är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd i en demokrati, säger Roland Esaiasson generaldirektör på MTM.

Centrum för lättläst och 8 Sidor fick finansiering av regeringen för att fortsatt driva webbplatsen ”Alla väljare” i samband med Europaparlamentsvalet och de nationella allmänna valen 2014. Under 2015 övergick ansvaret till MTM där 8 Sidor fortsatte driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation.

I Regeringsbeslutet står det: En utgångspunkt för demokratipolitiken är att alla medborgare ges så likartade förutsättningar som möjligt att vara delaktiga i den demokratiska processen genom att följa politiska beslut och ta del av information om hur var och en kan vara med och påverka det politiska beslutfattandet. Ett av målen för regeringens funktionshinderspolitik är att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhället. För att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden anser regeringen att det är viktigt att fortsätta detta arbete.

Uppdraget är en åtgärd i regeringens långsiktiga arbete för ett högt och mer jämlikt valdeltagande. MTM får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2016.För ytterligare information, kontakta:

Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
Telefon: 08-580 02 750, e-post: roland.esaiasson@mtm.se

Camilla Batal, chef Marknad och kommunikation, Myndigheten för tillgängliga medier.
Telefon: 08-580 02 824, e-post: camilla.batal@mtm.seMyndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga.

Box 5113, 121 17 Johanneshov  ●  Växel: 08-580 02 700  ●  Org. nr 202100-3591 01  ●  info@mtm.se  ●  www.mtm.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för tillgängliga medier är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Läs mer på www.mtm.se

Prenumerera

Citat

På ”Alla väljare” tar du del av nyheter och kan även ställa egna frågor till våra politiker. Att få ta del av nyheter på sina egna villkor är en förutsättning för att kunna göra sin röst hörd i en demokrati.
Roland Esaiasson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier