Föreningar: sänk era trösklar

Ungdomsstyrelsen har lämnat Engagemang som gör skillnad till regeringen. Den beskriver hur så kallade engagemangsguider entusiasmerar människor, som inte själva söker upp föreningslivet, att engagera sig på olika sätt. Ett par slutsatser är att föreningslivet måste göra det lättare att ansluta sig och att engagemang är mer än föreningsarbete.

Engagemangsguidernas uppgift är att stimulera personligt engagemang utifrån människors intressen och behov. De ska också visa på vilka möjligheter som finns i föreningslivet. Ungdomsstyrelsen har, på regeringens uppdrag och i linje med propositionen En politik för det civila samhället, fördelat omkring 30 miljoner kronor för en rad projekt under perioden 2010–2012. Riksteatern är en viktig partner som har synliggjort och spridit metoder och arbetssätt.

– Projekten leder inte bara till traditionellt föreningsdeltagande utan också till ökat engagemang inom andra lokala grupper. Genom att vi har intervjuat organisationer som är inne på sitt tredje verksamhetsår ser vi bidragens effekt över tid. Det ömsesidiga förtroendet växer om projekten kan arbeta långsiktigt, säger generaldirektör Per Nilsson.

I Engagemang som gör skillnad presenteras en modell med resultatindikatorer. Dessa är hämtade från Ekonomistyrningsverket och skulle kunna användas för att följa upp hur projekten utvecklas i relation till uppsatta mål.

Några resultat av de genomförda projekten:

  • Engagemangsguiderna nådde omkring 7000 ungdomar och kvinnor under 2012
  • 37 procent av dessa deltog i aktiviteter
  • Andelen ungdomsorganisationer som deltog i satsningen ökade under perioden
  • Medlemskap i organisationer är inte ”allena saliggörande”. Engagemang som gör skillnad beskriver till exempel IFK Öxnehaga i Småland som skiljer mellan tre sätt att definiera engagemang: testarens, deltagarens och ledarens. Metodens syfte är bland annat att inkludera fler i målgruppen kvinnor och ungdomar som inte redan är föreningsaktiva.

Rapporten bifogas och finns på Ungdomsstyrelsens webbplats http://www.ungdomsstyrelsen.se/foreningar-sank-era-trosklar

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se