Trygghet och jobb viktigt för unga

Unga med attityd 2013, Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie som lämnades till regeringen i dag, visar att omkring hälften av unga mellan 16–29 år tycker att utbildning och arbetsmarknad är de viktigaste samhällsfrågorna idag.

– För unga är utbildning och arbete viktigare än vad det varit tidigare. Fler betonar vikten av ekonomisk trygghet och fast anställning idag. Att unga som har upplevt arbetslöshet är mer pessimistiska inför framtiden förvånar kanske inte men det är oroande att de i så stor utsträckning uttrycker oro och visar symptom på ohälsa, säger generaldirektör Alice Bah Kuhnke.

Unga uppger att de viktigaste skälen att plugga vidare är möjligheterna att få ett bra jobb, ägna sig åt sitt intresse och att utvecklas som person. I ett arbete är god social och fysisk arbetsmiljö de viktigaste egenskaperna men fast anställning ökar i vikt.

Unga arbetslösa är den grupp som i högst grad ser arbete som den viktigaste samhällsfrågan. De har i större utsträckning svårt att klara de löpande utgifterna och har i mindre utsträckning tillgång till ekonomisk hjälp jämfört med unga som antingen studerar eller arbetar. Unga som är arbetslösa rapporterar också i större utsträckning fysiska och stressrelaterade besvär. De oroar sig i större utsträckning än andra för arbetslöshet, för att inte duga och för sin egen eller familjens ekonomi. Sammantaget är resultaten mycket tydliga: unga som är arbetslösa är en grupp som har det svårt på många sätt.

– Vi ser två tydliga tendenser när vi tittar på utvecklingen de senaste tio åren. Idag oroar sig 11 procent för den egna hälsan (9 procent 2002) och 18 procent för att bli arbetslösa (10 procent 2002), säger Alice Bah Kuhnke.

Ungdomsstyrelsens enkät skickades ut till ett slumpmässigt urval av 5000 unga i Sverige i åldern 16–29 år och till ett slumpmässigt urval av 4000 mellan 30–80 år. Tack vare ett utökat urval jämfört med den senaste attitydundersökningen från 2007 kan vi i år jämföra attityder hos samtliga personer mellan 16–74 år. Svarsfrekvensen var 56 procent.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Länk till Unga med attityd 2013:http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer/unga-med-attityd-2013

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Media

Media

Dokument & länkar