Våld vardag för många barn och unga

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter visar att våldet är närvarande i, och ofta har blivit en naturlig del av, barns och ungas vardag. Rapporten, som har lämnats till regeringen, ger en samlad bild av ungas erfarenhet av och attityder till våld samt av det förebyggande arbete som bedrivs.

– Vår rapport visar att alltför många unga möter våld i sin vardag, säger generaldirektör Per Nilsson. Det är naturligtvis oacceptabelt. Det är framförallt de yngre killarna och tjejerna som berörs. Förebyggande och attitydförändrande arbete är viktigt men vi vet för lite om hur dagens metoder fungerar. Det våldsförebyggande arbetet är ett ungt fält i Sverige. Här kan vi lära av andra länder som har kommit längre.

Unga och våld ger en översikt av aktuell statistik från bland andra Brottsförebyggande rådet (Brå) och Ungdomsstyrelsens egen ungdomsenkät. Vi har dessutom initierat forskaranalyser och studerat svenska och utländska rapporter om förebyggande metoder.

– Vi har undersökt samspelet mellan attityder till jämställdhet och maskulinitet och attityder till våld, säger Per Nilsson. Våra resultat visar att risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling ökar med 3,2 gånger för killar som instämmer både i påståenden om stereotypa könsroller och i stereotypa påståenden om maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.

År 2011 var, av samtliga misstänkta för misshandelsbrott, 21 procent killar i åldern 15–19 år, 15 procent killar i åldern 20–24 år och 10 procent killar i åldern 25–29 år.

Brås senaste nationella trygghetsundersökning visar att i åldern 16–24 år utsattes:

•    8,9 procent av killarna och 4,8 procent av tjejerna för misshandel år 2011

•    3,4 procent av tjejerna och 0,5 procent av killarna för sexualbrott samma år.

För mer information kontakta Malin Engstedt på telefon 070-663 39 18 eller via malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se.

Läs mer: http://www.ungdomsstyrelsen.se/halsa-utsatthet

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor samt om det civila samhällets villkor och utveckling. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete.

Om oss

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete. www.mucf.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar