Det behövs ett samlat grepp om morgondagens äldreomsorg

En hållbar framtida äldreomsorg kräver att både kommuner och landsting redan nu börjar planera hur vården och omsorgen bäst kan anpassas till de äldres behov. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar i dag ett kunskapsunderlag som lyfter några centrala utgångspunkter för hur en sådan långsiktig strategi bäst kan utformas. Analysen visar på vikten av en planering som utgår både från de äldres behov och från ett brett samhällsekonomiskt perspektiv.

Äldres behov av omsorg blir allt mer olika i takt med en ökad mångfald och att allt fler lever allt längre med kroniska sjukdomar. Därmed ställs större krav på en äldreomsorg som kan anpassas till äldres skilda förutsättningar.

Morgondagens äldre har också skilda önskemål om hur de vill få sina omsorgsbehov tillgodosedda – önskemål som kräver anpassningar jämfört med dagens äldreomsorg. Drygt hälften uppger att de vill flytta till någon form av anpassat mellanboende även vid lättare funktionsnedsättning och måttliga hjälpbehov.

Vårdanalys rapport talar för att en äldreomsorg med en större bredd av omsorgsalternativ, till exempel ett ökat inslag av mellanboenden, inte innebär högre kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– Det innebär att vi har utrymme att utgå från vad de äldre själva vill ha för äldreomsorg,säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Äldreomsorgen kan inte heller ses isolerad från den vård och omsorg som ges av andra.Äldreomsorgen, hälso- och sjukvården och insatser från närstående är kommunicerande kärl vilket innebär att kostnaderna för kommunerna skulle kompenseras av lägre kostnader för landsting och för närståendes insatser.

– En stärkt samverkan mellan kommuner och landsting i planeringen av framtidens äldreomsorg är nödvändig, säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Kommuner och landsting behöver också stärka sitt arbete för att upprätthålla äldres funktionsförmåga. Med förebyggande och rehabiliterande åtgärder som minskar eller skjuter upp behovet av äldreomsorg förbättras möjligheterna att klara den framtida demografiska utmaningen betydligt.

Taggar:

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.http://www.vardanalys.se