Vad tillför ”Öppna jämförelser” i omsorgen om äldre?

Vårdanalys konstaterar att öppna jämförelser, på flera sätt, medfört en större öppenhet kring äldreomsorgen jämfört med tidigare:”Öppna jämförelser inom äldreområdet har inneburit ett paradigmskifte vad gäller öppenhet – men mycket återstår att göra innan de blir riktigt användbara för äldre, för verksamhetschefer och kommunledningar”, säger Vårdanalys myndighetschef Fredrik Lennartsson.”Med öppna jämförelser har omsorgens resultat blivit mer tillgängliga för kommunledningarna, men det krävs noggranna analyser av data för att de ska leda till förbättringar. Kvaliteten i vård och omsorg om äldre som rör sig mellan kommunerna och landstingen är viktig att analysera. I det arbetet är det väsentligt att landstingen deltar, säger Joakim Ramsberg, som är projektledare och vetenskapligt ansvarig på Vårdanalys. Ytterligare resultat:  • Öppna jämförelser har stärkt förutsättningarna för att höja kvaliteten i omsorgen om äldre.

  • Vårdanalys ifrågasätter värdet av den skriftliga rapporten om öppna jämförelser i dess nuvarande utformning.

  • Redovisningen av resultat från omsorgen om äldre är alltför svårtolkad för såväl brukare och anhöriga som allmänhet och media.

  • Fler nationella och regionala analyser kan öka värdet av öppna jämförelser, särskilt för små kommuner.

  • Det är angeläget att äldreomsorgen ser ett tydligt värde av arbetet som läggs ned på datainsamling.

Rapporten Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? från Vårdanalys finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media