Viktigt att ta tillvara erfarenheter av kronisk sjukdom

Satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar har varit angelägen, men arbetet behöver både fortsätta och breddas. En förutsättning för att utvecklingsarbetet ska bli effektivt är att patienternas perspektiv, kunskap och erfarenheter tas in. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys).

Nästan halva befolkningen har någon kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två eller fler. Många påverkas i sin vardag genom hela livet. Vårdanalys har på uppdrag av regeringen följt upp den fyraåriga satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningen är både ett komplement till och en fortsättning på andra nationella satsningar och initiativ.

– Vi har följt upp hur insatserna i satsningen har genomförts och vad de har resulterat i, säger Ida Nyström, utredare, Vårdanalys. Vi ser att många av insatserna har lett till kunskapsunderlag och stödsystem med fokus på att stödja primärvården, men de har ännu inte i stort påverkat hur vården genomförs, fortsätter Ida Nyström.

Med en befolkning som blir allt äldre kommer fler att drabbas av kroniska sjukdomar. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det är en stor del av all vård och den kan påverka en stor del av livet för dem som berörs. Vårdanalys uppföljning visar att viktiga steg har tagits för att stärka kunskapsstyrningen, men att utvecklingsarbetet för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar både behöver fortsätta och breddas.

– Landstingen behöver nu se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag, och regeringen bör säkra en nationell uppföljning av det fortsatta arbetet kring kunskapsstyrningen, säger Karin Nylén, vikarierande generaldirektör, Vårdanalys.

En förutsättning för att utvecklingsarbetet ska bli effektivt är att patienternas perspektiv, kunskap och erfarenheter tas tillvara i arbetet på alla nivåer i hälso- och sjukvården.

Rapporten Stöd på vägen. En uppföljning av satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Therese Östh, presskontakt
08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se

Taggar:

Om oss

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Landstingen behöver nu se till att de utvecklingsinitiativ som har tagits kommer patienterna till del i vårdens vardag, och regeringen bör säkra en nationell uppföljning av det fortsatta arbetet kring kunskapsstyrningen
Karin Nylén, vikarierande generaldirektör
Vi har följt upp hur insatserna i satsningen har genomförts och vad de har resulterat i. Vi ser att många av insatserna har lett till kunskapsunderlag och stödsystem med fokus på att stödja primärvården, men de har ännu inte i stort påverkat hur vården genomförs
Ida Nyström, utredare