Om oss

Myndighet med patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och följa upp vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bildades 2011 och har i dag ca 35 medarbetare. Fram till juli 2015 var Vårdanalys uppdrag att analysera och följa upp hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen ur att patient- och medborgarperspektiv. Men från 1 juli 2015 utvidgades uppdraget till att inkludera hela socialtjänsten och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårdanalys ska driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård och omsorg, bland annat genom att granska patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och inflytande. Samhällets resurser ska användas på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Vårdanalys genomför analyser och granskningar inom områden där det finns potential och möjlighet att förbättra patienters, brukares och medborgares hälsa, upplevda kvalitet eller förtroende för vården och omsorgen. Det är regeringen som är formell mottagare av myndighetens rapporter. Ambitionen är dock att rapporterna ska skrivas och publiceras på ett sådant sätt att även patienter, brukare, medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av resultaten. Vilka verksamheter vi ska analyseras fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen. Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar myndighetschefen. www.vardanalys.se/

Prenumerera