Analysplan 2017

Vårdanalys lägger varje år fast en analysplan som anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året. 

Analysplanen har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd, vars viktigaste uppgift är att identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys och granskning. Den har beslutats av myndighetens styrelse.

Analysplanen omfattar både analysområden som redan påbörjats under föregående år samt nya. Den avser framförallt de uppdrag som myndigheten själv tagit initiativ till, men beskriver även aktuella uppdrag från regeringen.

Analysområden prioriteras om de

 • uppfattas som angeläget av patienter, brukare och medborgare
 • bedöms vara betydelsefullt för beslutsfattare på 1–5 års sikt
 • är särskilt angeläget genom att det exempelvis rör tillstånd med hög  allvarlighetsgrad, utsatta grupper, omfattar stora omotiverade skillnader, berör ett stort antal individer eller är av stor ekonomisk betydelse.

ANALYSOMRÅDEN

 1. En mer jämlik hälso- och sjukvård
  Hur kan hälso- och sjukvården bidra  till en mer jämlik vård och hälsa?
 2. Värdet av samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  Hur kan 
  behoven av samordning mötas?
 3. Patienternas syn på personlig integritet i den digitaliserade vården  
  Hur 
  vill patienter, brukare och allmänhet att integritetsskyddet av deras digitala  vårddata ska utformas för att möjliggöra god vård, kvalitetsutveckling och  forskning?
 4. En mer patientcentrerad hälso- och sjukvård  
  Vad kan vi lära från 
  forskningen och andra länders arbete för att påskynda utvecklingen mot  en mer patientcentrerad vård?
 5. Utveckling och lärande i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Hur kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten bli mer lärande och utvecklingsinriktad
  ?
 6. Effektiva vård- och omsorgssystem
  Vilka är framgångsfaktorerna för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och omsorg?

Vårdanalys genomför även löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad  aktuell respons . Frågeställningar identifieras genom en kontinuerlig omvärldsbevakning, förslag från patient- och brukar rådet och allmänheten.

Therese Östh
Kommunikationsansvarig
08-690 41 02
therese.osth@vardanalys.se
Myndighet med patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och följa upp vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bildades 2011 och har i dag ca 35 medarbetare. Fram till juli 2015 var Vårdanalys uppdrag att analysera och följa upp hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen ur att patient- och medborgarperspektiv. Men från 1 juli 2015 utvidgades uppdraget till att inkludera hela socialtjänsten och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårdanalys ska driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård och omsorg, bland annat genom att granska patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och inflytande. Samhällets resurser ska användas på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Vårdanalys genomför analyser och granskningar inom områden där det finns potential och möjlighet att förbättra patienters, brukares och medborgares hälsa, upplevda kvalitet eller förtroende för vården och omsorgen. Det är regeringen som är formell mottagare av myndighetens rapporter. Ambitionen är dock att rapporterna ska skrivas och publiceras på ett sådant sätt att även patienter, brukare, medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av resultaten. Vilka verksamheter vi ska analyseras fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen. Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar myndighetschefen. www.vardanalys.se/

Om oss

Myndighet med patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och följa upp vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bildades 2011 och har i dag ca 35 medarbetare. Fram till juli 2015 var Vårdanalys uppdrag att analysera och följa upp hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen ur att patient- och medborgarperspektiv. Men från 1 juli 2015 utvidgades uppdraget till att inkludera hela socialtjänsten och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårdanalys ska driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård och omsorg, bland annat genom att granska patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och inflytande. Samhällets resurser ska användas på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Vårdanalys genomför analyser och granskningar inom områden där det finns potential och möjlighet att förbättra patienters, brukares och medborgares hälsa, upplevda kvalitet eller förtroende för vården och omsorgen. Det är regeringen som är formell mottagare av myndighetens rapporter. Ambitionen är dock att rapporterna ska skrivas och publiceras på ett sådant sätt att även patienter, brukare, medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av resultaten. Vilka verksamheter vi ska analyseras fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen. Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar myndighetschefen. www.vardanalys.se/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar