Analysplan 2017

Vårdanalys lägger varje år fast en analysplan som anger den huvudsakliga inriktningen för verksamheten under året. 

Analysplanen har tagits fram i nära dialog med myndighetens patient- och brukarråd, vars viktigaste uppgift är att identifiera och lämna förslag till angelägna områden för analys och granskning. Den har beslutats av myndighetens styrelse.

Analysplanen omfattar både analysområden som redan påbörjats under föregående år samt nya. Den avser framförallt de uppdrag som myndigheten själv tagit initiativ till, men beskriver även aktuella uppdrag från regeringen.

Analysområden prioriteras om de

 • uppfattas som angeläget av patienter, brukare och medborgare
 • bedöms vara betydelsefullt för beslutsfattare på 1–5 års sikt
 • är särskilt angeläget genom att det exempelvis rör tillstånd med hög  allvarlighetsgrad, utsatta grupper, omfattar stora omotiverade skillnader, berör ett stort antal individer eller är av stor ekonomisk betydelse.

ANALYSOMRÅDEN

 1. En mer jämlik hälso- och sjukvård
  Hur kan hälso- och sjukvården bidra  till en mer jämlik vård och hälsa?
 2. Värdet av samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  Hur kan 
  behoven av samordning mötas?
 3. Patienternas syn på personlig integritet i den digitaliserade vården  
  Hur 
  vill patienter, brukare och allmänhet att integritetsskyddet av deras digitala  vårddata ska utformas för att möjliggöra god vård, kvalitetsutveckling och  forskning?
 4. En mer patientcentrerad hälso- och sjukvård  
  Vad kan vi lära från 
  forskningen och andra länders arbete för att påskynda utvecklingen mot  en mer patientcentrerad vård?
 5. Utveckling och lärande i hälso- och sjukvård och socialtjänst
  Hur kan hälso- och sjukvården och socialtjänsten bli mer lärande och utvecklingsinriktad
  ?
 6. Effektiva vård- och omsorgssystem
  Vilka är framgångsfaktorerna för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och omsorg?

Vårdanalys genomför även löpande analyser och granskningar av områden som har hög aktualitet och relevans, så kallad  aktuell respons . Frågeställningar identifieras genom en kontinuerlig omvärldsbevakning, förslag från patient- och brukar rådet och allmänheten.

Therese Östh
Kommunikationsansvarig
08-690 41 02
therese.osth@vardanalys.se

Om oss

Myndighet med patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har till uppgift att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare. Vårdanalys vill öka vården och omsorgens värde för patienter, brukare och medborgare samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Ökat värde handlar om att bidra till utvecklingen av till exempel hälsan i befolkningen, kvaliteten i vården och omsorgen, effektiviteten i systemet, jämlikheten mellan befolkningsgrupper och geografiska regioner samt förtroendet hos befolkningen. Vi bidrar till utveckling genom att skapa faktabaserade beslutsunderlag och rapporter i ämnen som har betydelse för hela landet. Underlagen kan användas av beslutsfattare och bli viktiga utgångspunkter i diskussioner och debatt om vård och omsorg i Sverige. Vårdanalys arbete syftar till att lyfta problem och möjligheter på ett konstruktivt sätt samt att ge rekommendationer om hur vård och omsorg kan vidareutvecklas. Arbetet sker inom tre huvudområden: utvärdering av nationella reformer och satsningar, problembaserad analys och granskning samt strukturerade jämförelser mellan exempelvis olika länder. Vårdanalys resultat publiceras i rapporter. Patient-, brukar- och medborgarperspektivet genomsyrar Vårdanalys arbete. Det innebär bland annat att vi i valet av analyser utgår ifrån värden och frågor som är viktiga för patienter, brukare och medborgare. Vi har också ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Av särskild betydelse är Vårdanalys patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vårdanalys är oberoende på det sättet att vi enbart har i uppgift att följa upp och analysera. Vi arbetar därmed inte med andra aspekter av vårdens och omsorgens drift, till exempel att genomföra tillsyn eller ta fram riktlinjer. Förutom de specifika regeringsuppdragen väljer och formulerar vi också själva vilka analyser som ska genomföras inom ramen för vårt anslag. Det är regeringen som är formell mottagare av myndighetens rapporter. Ambitionen är dock att rapporterna ska skrivas och publiceras på ett sådant sätt att även patienter, brukare, medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av resultaten. Vilka verksamheter vi ska analyseras fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen. Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar myndighetschefen. http://www.vardanalys.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar