Bristande genomslag för patientlagen

Patientens ställning har inte förbättrats sedan patientlagen infördes. På områdena tillgänglighet, information och delaktighet ser vi dessutom försämringar. Det visar en utvärdering av patientlagen som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag. 

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015 med syftet att stärka och tydliggöra patientens ställning. Vårdanalys utvärdering visar sammantaget inte på någon förbättring sedan patientlagen infördes. Patienternas erfarenheter pekar tvärtom på försämringar inom områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Vårdanalys identifierar flera förklaringar till resultaten. Vården har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. Huvudmännen har bara undantagsvis strategier för att möta intentionerna med patientlagen och det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning. Något som sannolikt påverkar resultaten är också den låga kännedomen om lagen. Även insatserna från nationell nivå har varit otillräckliga. De flesta av bestämmelserna har gällt sedan länge enligt andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag. Det saknas även systematisk tillsyn och uppföljning av lagen och återkoppling om hur väl vårdens aktörer presterar i dessa frågor.

– Att stärka patientens ställning och möjligheterna till delaktighet är ett viktigt mål i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med en ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en ”kostnad” utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

Vårdanalys rekommenderar att regeringen och huvudmännen genomför en samlad strategi för att stärka patientens ställning i vården. Väsentliga delar i strategin är att skapa tydligare ansvar samt ökad tillsyn och uppföljning med öppen redovisning av hur väl vården presterar på patientlagens områden. Patienterna behöver involveras i genomförandet av strategin.

– Det hittillsvarande arbetet duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt och samlat arbete från såväl regeringen som landstingen om ambitionerna om en vård med patienten i centrum ska bli verklighet, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten Lag utan genomslag – Utvärdering av patientlagen 2014–2017 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se .

För mer information, kontakta gärna Vårdanalys:

Therese Östh, presskontakt, 08-690 41 02  therese.osth@vardanalys.se

Om oss

Myndighet med patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i uppgift att stärka patientens och brukarens ställning genom att analysera och följa upp vården och omsorgen utifrån ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Myndigheten bildades 2011 och har i dag ca 35 medarbetare. Fram till juli 2015 var Vårdanalys uppdrag att analysera och följa upp hälso- och sjukvården, tandvården och gränssnittet mellan vården och omsorgen ur att patient- och medborgarperspektiv. Men från 1 juli 2015 utvidgades uppdraget till att inkludera hela socialtjänsten och den verksamhet som bedrivs med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vårdanalys ska driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård och omsorg, bland annat genom att granska patienters och närståendes möjlighet till delaktighet och inflytande. Samhällets resurser ska användas på bästa sätt för att skapa en så god hälsa och patientupplevd kvalitet som möjligt. Vårdanalys genomför analyser och granskningar inom områden där det finns potential och möjlighet att förbättra patienters, brukares och medborgares hälsa, upplevda kvalitet eller förtroende för vården och omsorgen. Det är regeringen som är formell mottagare av myndighetens rapporter. Ambitionen är dock att rapporterna ska skrivas och publiceras på ett sådant sätt att även patienter, brukare, medborgare och andra intressenter har möjlighet att ta del av resultaten. Vilka verksamheter vi ska analyseras fastställs varje år i en särskild analysplan som lämnas till regeringen. Analysplanen fastställs av myndighetens styrelse. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Vårdanalys verksamhet och beslutar om alla rapporter. Myndigheten har också ett patient- och brukarråd som identifierar och ger förslag på områden att granska. För den löpande verksamheten ansvarar myndighetschefen. www.vardanalys.se/

Prenumerera

Multimedia

Multimedia