Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017: “Lyckad emission möjliggör förvärv i syfte att öka omsättning och vinst”

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari – 30 september 2017 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under Investors – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

“Nyemissionen övertecknad och verkställandet av tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, i full gång med fokus på vinst”

Det har varit ett synnerligen aktiv t kvartal för myTastekoncernen. Vi är nu mitt uppe i att verks tälla den nya strategi som vi i ledningen tillsammans med styrelsen satt i kraft tidigare i år med syfte att skapa en ny spänn ande tillväxtfas för koncernen.  

Det övergripande målet är att n å en betydligt bättre lönsamhet än tidigare genom att fokusera p å en affärsmodell som är främst baserad på prestationsbasera d marknadsföring. Detta ska ske genom en renodling av verksamheten mot så kallade affiliatesajter med inriktning på att driva trafik oc h kunder till e- handelsbutiker.  

Vi är nu tydligt positionerade för att ta en ledande ställning i Norden inom affiliatemar knadsföring med två starka och tydliga segment; mat- och dryckesfokuserade myTaste samt shoppingfokuserade Shopello.  

Det är med stor tacksamhet som vi kan konstatera att nyemissionen som genomfördes i oktober öv ertecknades och til lför bolaget 18 Mkr innan emissionskostnade r. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att väl förvalta   förtroendet vi fått av så många både befintliga samt nya strategiska aktieägare.  

Nyemissionen genomfördes för att kunna accelerera vår n ya strategi genom förvärv. De t är med stor glädje som vi kan konstatera att vi har, och är, i processen av att realisera myTastes   hittills avtalade förvärv av Wieh ager online marketing solutions AB, som äger och driver OutletSve rige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb   2357, som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inr iktade på prest ationsbaserad m arknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.  

För myTastesegmentet ser vi fortsatt stor potential i den plattform som vi byggt upp med fokus på matbloggar och att skapa värde genom dynamiska kokböcker och rec eptsamlingar som speglar hur dagens digitala konsumente r konsumerar innehåll på nätet.  

Den största potentialen framöver anse r vi ligger i att göra recepten “shoppingbara” och därmed kunna agera som ett affiliatenätverk till dagligvaruhandeln. Denna marknad , trots en tillväxt på 30% årligen, är dock fortfarande i sin linda med bara 7% av sve nskarna som köper sin mat på nätet. Vi skala r därför ned på vår investering i denna plattform tills dess att marknad en tagit fart, för att istället kunna lägga mer fokus på vår t shoppingsegment Shopello, med erbjudanden till konsumenter in om branscher som mode och resor där den svensk a nätkonsumtionen är mer mogen.  

Genom den nya reviderade strat egin med större fokus på hur vi snabbare kan nå ökad tillväxt och lönsamhet, är målet att nå en omsättningsökning för koncerne n med i genomsnitt 25% årligen. Bolaget ska växa genom en ko mbination av organisk tillväxt, förvärv och intäktssynergier inom Shopellosegmentet. Målet är att ha en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20% när förvä rvsstrategin inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker får   effekt och synergier är fullt ut realiserade.  

Vi fortsätter samtidigt att aktivt leta efter nya förvärv som inom myTastekoncernen skulle kunna leda till ytterligare skalfördelar oc h ökad riskspridning. Ledningsgruppe n i Shopello förstärks nu också med ny nyckelkompetens g enom nyförvärvade verksamheter.  

Tredje kvartalet har varit prägla t av nyemissionen samt de stora förvärven som hittills annonserats. Fjärde kvartalet kommer tyngas av kostnader hänförda till f örvärven och emissionen, men vi kommer samtidigt att börja kapitalisera på dessa förvärv. Den första rejäla effekten a v förvärven kommer dock sy nas i kvartal ett 2018 och sedan s uccessivt under resten av året.  

Den viktiga slutsa tsen: Det spän nande arbetet att framtidssäkra våra intäktskällor och därmed skapa en ny era av tillväxt för myTastekoncernen är nu i full gång med fokus på vinst!  

SAMMANDRAG Q3 2017 (2016)

* Nettoomsättningen uppgick till 6 695 TKR (10 327)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -602 TKR (70)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till -9% (1 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,18 KR (-0,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

• Ledningen tillsammans med styrelsen har tagit fram en ny tydlig tillväxtstrategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget ska växa dels genom organisk tillväxt men också genom strategiska förvärv inom ett segment där det finns stora möjligheter till konsolidering.

• Bolaget har inom denna strategi kommunicerat två förvärv under perioden, Kampanjjakt i Sverige AB samt NextWeb 2357 AB, som tillsammans beräknas bidra med ett förbättrat resultat före avskrivningar med 8 - 10 Mkr på helårsbasis för myTaste när förvärven är fullt realiserade. Båda förvärven konsoliderades från och med september 2017.

• Engångskostnader i samband med förvärven och den nu genomförda emissionen uppgick till 354 090 kr,  vilket innebär att justerat EBITDA uppgår till -248 517 kr.

• Omsättningen för Shopellosegmentet minskade med 30% till följd av att vi avslutade samarbete med en partner där trafikkvalitén inte uppfyllde våra krav samt att en stor partner förvärvades av en konkurrent. Åtgärder i form av produktlanseringar och förvärv har genomförts.

• Omsättningen för myTastesegmentet minskade med 40% till följd av det redan kommunicerade trafiktappet. Den tunga investerings- och utvecklingsfasen för myTaste är nu över och omstruktureringar och kostnadsbesparingar har skett efter perioden med målet att segmentet ska bli kassaflödesneutralt. Fokus ligger nu på de verksamheter inom segmentet som kan generera starka kassaflöden och vinster inom affiliatemarknadsföring, såsom Vinklubben.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

• Nyemissionen som genomfördes i oktober övertecknades och tillför bolaget 18 Mkr innan emissionskostnader.

• Avsiktsförklaring har slutits om att förvärva bolaget bakom OutletSverige.se, samt rekrytera grundaren Pontus Wiehager till Shopellos ledningsgrupp. Förvärvet beräknas att kunna genomföras under fjärde kvartalet och bidra med ett förbättrat rörelseresultat före avskrivningar med 2 till 3 Mkr på helårsbasis.

• Ledningen har genomfört kostnadsbesparingar och effektivisering av verksamheten om totalt  200 000 kronor per månad vilket kommer ge full effekt från första kvartalet 2018.

• Bolagets styrelse har fastslagit att de finansiella målen på kort sikt ska vara att nå ett positivt operationellt kassaflöde när de kommunicerade förvärven är inkorporerade. Över en konjukturcykel ska bolaget nå en omsättningsökning med i genomsnitt 25% per år samt en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Denna information är sådan information som myTaste AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08:30 CET.

Jonas Söderqvist
CEO / Co-founder myTaste AB (publ)
jonas.soderqvist@mytaste.com  
+46 (0) 732 512 203

Andereas Friis
COO / Co-founder myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87.

myTaste AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Taggar:

Om oss

myTaste is a digital media house headquartered in Stockholm, Sweden, which excels in scalable and auto generated web products. The concepts behind the products are language independent, which means that they can be applied on a multinational level and are today represented on almost fifty markets spread out all over the world. Among the brands you find Shopello.se, Matklubben.se and AllaAnnonser.se. myTaste (publ) is listed on Nasdaq OMX First North Premier under the short name TASTE.

Prenumerera

Dokument & länkar