Goda exempel för tidiga insatser belönas

Nacka kommun belönar goda exempel inom tidiga insatser för de minsta barnen med stimulansbidrag. Tre verksamheter får 50 000 kronor var och ytterligare sex 25 000 kronor var.

Tre goda exempel belönas med 50 000 kronor

Boo folkets hus
Boo folkets hus belönas för arbetet med att erbjuda en meningsfull fritid på helgerna för en grupp barn utanför verksamhetens egentliga fokus, fritidsverksamhet för barn, 7-9 år på helger. Arbetet minskar riskerna för utanförskap.
- Det är väldigt roligt då de här pengarna gör det möjligt för oss att fortsätta jobba med en grupp barn där vi upptäckt ett stort behov, säger Annica och Joakim från Boo folkets hus.

Barn- och elevhälsan
Barn- och elevhälsan belönas för att man tydligt visat på utsattheten hos barn med hörselnedsättning. Genom tillämpning av aktuell forskning kan man med relativt små medel minska denna grupps ofta stora känsla av utanförskap. Identitet, kommunikation och rörelse för barn med hörselnedsättning.
- Jag är glad och stolt över medarbetarna inom pedagog och logopedgruppen som har utvecklat ett nytt pedagogiskt arbetssätt för elever med hörselnedsättning. Det är roligt att barn och elevhälsans verksamhet uppmärksammas på det här sättet, kommentera Ylva Bandmann Holmberg enhetschef barn- och elevhälsan.

Boo Gårds skola

Boo Gårds skola belönas för vidgat perspektiv på vikten av skolans insatser på det sociala området. Skolan arbetar med ett brett angreppssätt för att hitta och stödja elever i behov av extra hjälp samt för att främja alla elevers lust och kreativitet. Ett projekt med tre delar; lästräning, coachning och matematik.
- Vi är stolta att få ta emot detta pris. Det ger en fantastisk möjlighet för oss att kunna satsa på tre av våra särskilda fokuseringsområden kreativ matematik, tidiga insatser för elever som ligger efter i läsförmåga och att coacha elever för att stärka deras självförtroende och motivation, säger Malin, specialpedagog Boo Gårds skola.

Verksamheter som premieras med 25 000 kr
• Kummelnäs förskola – Skapa lust till berättande genom saga
• Björknäs skola – Hundassisterad pedagogik
• Fisksätra bibliotek – Berättelser på flera språk
• Orminge bibliotek – Inspirera och stödja föräldrar till förskolebarn med språknedsättning
• Älta skola – God läsutveckling
• Förskolan Kul – Rytmisk rörelseträning

Vad är tidiga insatser?
Tidiga insatser är exempel på arbetssätt med främjande och universella insatser som syftar till att stärka eller bibehålla psykisk hälsa för alla barn. Det kan också vara arbetssätt med förebyggande insatser riktade till barn som på något sätt har en ökad risk för framtida ohälsa. Tidiga insatser kan då innebära att det sätts in resurser och behandling så tidigt som möjligt för barn där man kunnat identifiera beteende eller andra tecken att de far illa.

Pia Mcaleenan, kvalificerad utredare Nacka kommun, 0704-31 78 30

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Media

Media