Kommunstyrelsen godkänner inriktningen för programarbete i Älta

Den 11 februari har kommunstyrelsen i Nacka godkänt att inriktningen för det fortsatta programarbetet i Älta ska följa den gemensamma visionen, Ännu mera Älta 2025. Kommunen ingår också en avsiktsförklaring och ett programavtal med Wallenstam AB.

Att utveckla lokala centrum är en av stadsbyggnadsstrategierna i Nackas översiktsplan. Tillsammans med Wallenstam AB har kommunen i dialog med förtroendevalda, boende och verksamma i Älta tagit fram en vision, Ännu mera Älta 2025, som utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projektet ska, när det är helt genomfört, bidra till att ha gjort Älta till en ännu bättre plats att bo och verka på.

I en första etapp av visionsarbetet anlitade Wallenstam efter samtal med kommunen hösten 2011 företaget Property People som genomförde fokusgrupper, intervjuer och insamling av fakta och statistik. Hösten 2012 genomfördes ytterligare aktiviteter i kommunens regi, bland annat ett antal dialogmöten med boende i Älta.

Wallenstams och kommunens undersökningar kan sammanfattas i följande utgångspunkter för projektet.

    • Idrott och friluftsliv har stor betydelse för Ältaborna.
    • Kultur har stor betydelse för Ältaborna.
    • Ältaborna önskar bättre mötesplatser och bättre kommersiell service.
    • Området runt Älta centrum upplevs som avskilt från resten av Älta.
    • Stadsmiljön i området runt Älta centrum kan förbättras.

Avsiktsförklaringen mellan Nacka kommun och Wallenstam reglerar fördelningen av byggrätter på kommunal mark. Kommunen anvisar hälften av kommande byggrätter för bostäder i Älta till Wallenstam. Minst hälften av de lägenheter som Wallenstam bygger ska upplåtas med hyresrätt.

– I vår kommer vi att ordna parallella arkitektuppdrag för att ta fram ett förslag till utveckling av området med utgångspunkt i visionen, säger Per Wilhelmsson, kommunens projektledare. Förslaget ska ligga till grund för ett planprogram som vi sedan tar fram. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet att vara mycket viktig för projektet.

– Det här är ett riktigt spännande stadsutvecklingsprojekt där vi som byggherre tillsammans med kommunen kan vara med och bidra till helhetslösningar för området. Här finns goda möjligheter till en fin stadsutveckling med såväl fler bostäder som utökad service och kulturutbud, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Per Wilhelmsson, projektledare, Nacka kommun, mobil: 08-718 78 96
 www.nacka.se/annumeraalta  

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör, Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på internet: http://www.nacka.se/press
I pressrummet kan du prenumerera på pressmeddelanden, spara ned genrebilder, hämta allmän information om Nacka kommun m.m.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera

Citat

I vår kommer vi att ordna parallella arkitektuppdrag för att ta fram ett förslag till utveckling av området med utgångspunkt i visionen. Förslaget ska ligga till grund för ett planprogram som vi sedan tar fram. Dialogen med Ältaborna kommer även i det fortsatta arbetet att vara mycket viktig för projektet.
Per Wilhelmsson, kommunens projektledare