Nacka kommuns ekonomiska läge förbättrat

Enligt den prognos för 2013 som har tagits fram i samband med det senaste bokslutet ser läget för kommunens ekonomiska resultat bättre ut än budgeterat. De allra flesta nämnder och verksamheter har en budget i balans.

Bokslutet för september och en prognos för kommunens resultat 2013 lämnas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 12 november. Årets resultat ligger i nivå med budget. Balanskravresultatet - som är årets resultat exklusive jämförelsestörande poster - ser ut att bli 125 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner bättre än budget.

Att läget ser bättre ut än budget beror på flera faktorer, bl.a. en utbetalning av försäkringpremier från AFA försäkring AB på 45 miljoner kronor. Det beror också på att finansnettot är bättre än budgeterat, eftersom investeringsnivån varit lägre under året än i budget. Därmed har låneskulden inte ökat lika mycket som beräknat.

Prognosen för balanskravsresultatet har justerats uppåt med 7 miljoner kronor sedan bokslutet för tertial 2 (perioden janurari-augusti). Förbättringen sedan september beror främst på att utbildningsnämnden prognostiserar ett större överskott till följd av färre barn i förskola och skola än beräknat.

Det finns fortfarande vissa underskott, och därmed förbättringsområden, främst i verksamheter under kommunstyrelsen. Den kommunala produktionen av förskola och skola hade ett underskott på 45 miljoner kronor 2013 och lämnar nu en prognos på -10 miljoner kronor. Underskottet har kunnat minska då en mängd åtgärder har vidtagits för att få en ekonomi i balans.

 Sam Carlsson, pressansvarig,  0704-31 79 41

Nacka kommun, 131 81 Nacka. Telefon 08-718 80 00
----------------------------------------------------------------------------------------------
Besök gärna Nacka kommuns pressrum på: http://www.nacka.se/journalist
I pressrummet kan du läsa pressmeddelanden, hämta presbilder, hitta allmän information om Nacka kommun samt kontaktuppgifter.

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.

Prenumerera