Våga Visa – en unik metod för kvalitetsutveckling i förskola och skola

Våga Visa är namnet på en utvärderingsmodell för förskolor och skolor som drivs som ett nära samarbete mellan fem kommuner i Stockholmsområdet, Danderyd, Ekerö, Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. På uppdrag av kommunerna har nu VågaVisa-modellen utvärderats av ett externt företag. Utvärderingen visar att Våga Visa fungerar mycket väl och att modellen bidrar till att höja kvaliteten i de förskolor och skolor som utvärderats. Det finns dock utrymme för förbättringar främst när det gäller erfarenhetsutbyte och lärande inom och mellan kommunerna.

Våga Visa-modellen är utformad för att utvärdera verksamheten i förskola och skola. Samarbetet sker på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun. Våga Visa omfattar tre delar: observationer där lärare och skolledare utvärderar en förskola eller skola i en annan kommun, en kundenkät till föräldrar och elever samt en självvärdering som genomförs av verksamhetens personal. Våga Visa ska • stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande • utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen • bidra till ökad måluppfyllelse • utgå från ett medborgarperspektiv Våren 2013 gav kommunerna ett uppdrag till ett FoU-centrum att göra en utvärdering av Våga Visa. Utvärderingen har haft två syften; dels att ge en bild av hur utvärderingsverktyget Våga Visa tjänar sitt syfte, dels att ge kommunernas ledning underlag för att förbättra processen för höjd måluppfyllelse. Utvärderingsresultaten har diskuterats och analyserats gemensamt på analysseminarier med skolledare, observatörer och tjänstemän.

Sammantaget visar resultatet av utvärderingen att Våga Visa fungerar bra och att Våga Visa till stora delar fyller sitt syfte. De politiker och tjänstemän som har intervjuats i studien ser Våga Visa som ett värdefullt verktyg för att få information om kvaliteten i den egna kommunens skolor. Utvärderingen visar dessutom tydligt att observatörernas kompetens har en avgörande betydelse för kvaliteten på Våga Visa observationerna och de rapporter som observatörerna skriver. Utvärderingsresultatet är positivt men det finns delar av Våga Visas syften som uppfylls mindre väl. Våga Visa används i alltför liten utsträckning systematiskt för att göra jämförelser mellan kommunerna. Det finns kritiska röster från några enstaka personer och det kan finnas anledning att lyfta fram dessa för att belysa hur Våga Visa kan utvecklas. En gemensam handlingsplan har tagits fram för att ta tillvara de erfarenheter och utvecklingsområden som har lyfts fram.  Utfallet kommer att följas upp under våren 2014.  

Slutrapport utvardering av VagaVisa


Styrgruppen för VÅGAVISA:

Susanne Nord – Nacka
susanne.nord@nacka.se telefon 08-718 97 65, 070-431 97 65

Birgitta Jacobsson – Danderyd birgitta.jacobsson@danderyd.se
Anders Anagrius – Ekerö anders.anagrius@ekero.se 
Daniel Broman – Sollentuna daniel.broman@sollentuna.se
Eva Dahlgren - Upplands Väsby eva.dahlgren@uppladsvasby.se

Taggar:

Om oss

I Nacka bor omkring 100 000 personer och antalet ökar stadigt. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa bästa förutsättningar för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Nacka kommun, med kommundelarna Boo, Fisksätra/Saltsjöbaden, Sicklaön och Älta, är Stockholms läns tredje största kommun.