Bättre resultat genom annorlunda strategi

Fastighetsbolaget Näckebro inför bolagsstämman imorgon: Bättre resultat genom annorlunda strategi Näckebro skiljer sig från andra fastighetsbolag genom att köpa in såväl fastighetsförvaltningen som finansieringslösningar, juristtjänster, arkitekttjänster, ingenjörstjänster och byggande. Den egna kompetensen koncentreras till ett fåtal medarbetare och specialister på fastigheter. -Arbetssättet med helt extern förvaltning är ovanligt inom branschen, men ligger rätt i tiden, kommenterar VD Lennart Schönning. -Hyresgästerna har fördelen av att fastigheten sköts av specialister på förvaltning. Sedan noteringen på börsens O-lista i juni 1996 har Näckebro etablerat sig som ett av de större och finansiellt starkaste fastighetsbolagen. -Vi har nu lämnat tiden som bankbolag bakom oss, fortsätter Lennart Schönning. -Vårt första år som börsnoterat bolag är tillfredsställande. Resultatet på 62 mkr efter finansnetto överensstämmer med lämnad prognos. -En soliditet på 47% bidrar till bolagets stabilitet. -Vi bedömer läget på fastighetsmarknaden som fortsatt gynnsamt för Näckebro. Våra fastigheter är av hög kvalitet, välbelägna och väl underhållna. -Näckebro koncentrerar nu sitt innehav till kontor och bostäder i Stockholm, Malmö, Göteborg samt till kontor i London. För ytterligare information: Lennart Schönning VD 08-459 20 01, 070645 02 50 Bilagor: Fakta om Näckebro, foto Årsredovisning Bilaga: Inbjudan till bolagsstämma i Fastighets AB Näckebro Tid: 22 april 1997 kl. 16.00 Plats: Folkets Hus, Stockholm Anmälan: Näckebro tel 08-459 20 00 För ytterligare information om bolagsstämman: Per Leopoldson, ekonomi- och finanschef 08-459 20 10 Ingemo Österberg, 08-459 20 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Svarsfax Ja, vi kommer att närvara vid Näckebros första bolagsstämma som börsnoterat bolag. Redaktion: Journalist: Skickas till fax 08-459 20 44 Bilaga: Fakta om Näckebro Valet av namnet Näckebro Fastighets AB Näckebro har fått sitt namn efter kvarteret Näckebro i Stockholm där den tidigare ägaren Handelsbanken har sitt huvudkontor. Näckebro heter också den träbro som fram till slutet av 1600-talet gick över Näckströmmen, precis innan den flöt ut i Norrström. Verksamhet, affärsidé Fastighets AB Näckebro är ett av Sveriges större renodlade fastighetsbolag med verksamheten koncentrerad till Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Näckebros affärsidé är att på utvalda marknader erbjuda sina kunder attraktiva bostäder och kommersiella lokaler där funktion, service och miljö anpassas till individuella behov. Näckebro ska dessutom genom förädling och förvaltning av välbelägna fastigheter skapa såväl avkastning som värdetillväxt. Näckebros fastighetsbestånd består av ca 160 förvaltningsfastigheter, med en total uthyrbar yta på ca 900 000 kvm och ett bokfört värde av 7 200 mkr. Näckebro kommer att koncentrera sitt fastighetsinnehav starkare till de fyra prioriterade städerna Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Näckebro koncentrerar sig på kontorsfastigheter och bostäder (enbart kontor i London). Näckebros befintliga fastigheter utanför dessa orter kommer att säljas. Det innebär försäljning av fastigheter för två miljarder kr och köp av fastigheter för totalt fyra miljarder kr varav 800 miljoner kronor redan investerats. Fastigheter som säljs är bl a hotell, industrifastigheter och fastigheter på andra orter än de fyra prioriterade. Det som skiljer Näckebro från andra fastighetsföretag är bl a att förvaltningen sköts av externa förvaltningsbolag. Idag arbetar Näckebro med 20 olika företag. Förutom förvaltning köper Näckebro in tjänster från företag inom exempelvis finansieringslösning, juristtjänster, arkitekt- och ingenjörstjänster och byggande. Detta gör att Näckebro kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet - fastigheter. Resultat 1996 Näckebros resultat efter beräknad skatt uppgick 1996 till 62 mkr. Rensat för erhållet koncernbidrag 1995 om 290 mkr innebär det en resultatförbättring med 200 mkr jämfört med föregående år. Kontor Näckebro har kontor i Stockholm (huvudkontor), Malmö och London. Medarbetare Under 1996 hade Näckebro koncernen i medeltal 21 anställda, varav 14 män och sju kvinnor. I moderbolaget var 18 anställda, varav tio i Stockholm, en i Malmö och sju i London. I dotterbolaget PEWA Bygg och Fastighetsförvaltning i Sundsvall var tre anställda. Börsnotering Näckebroaktien är noterad på O-listan på Stockholms Fondbörs sedan 28 juni 1996. Börsvärde Vid utgången av 1996 var det totala börsvärdet för Näckebro 2 788 mkr. Det innebär att Näckebro är det fjärde största renodlade fastighetsbolaget, mätt i börsvärde. Fastighetsbestånd, fastighetsvärde och vakansgrad Näckebros fastighetsbestånd består av ca 160 förvaltningsfastigheter med en total uthyrbar yta på ca 900 000 kvm. Det är en ökning av ytan med 8% jämfört med 1995. Det sammanlagda bokförda värdet på Näckebros förvaltningsfastigheter och råmark uppgår till 7 213 mkr. Vakansgraden sänktes under 1996 från 9,7% till 9,5% främst genom ökad uthyrning i utlandet där vakansgraden sjönk från 9,2% till 6,9%. Ägarförhållanden 96-12-31 Utländska ägare 9,5 Handelsbankens aktiefonder 9,0 Industrivärden 5,2 AMF pensionsförsäkrings AB 5,0 Trygg-Hansa Försäkring 4,9 SPP 4,5 Oktogonen 4,2 Skandia 3,8 Sparbankens aktiefonder 3,7 Föreningsbankens aktiefonder 2,5 Fjärde AP-fonden 1,4 Kammarkollegiets fondförv. 1,3 S-E-Bankens aktiefonder 0,9 AMFTFA Försäkring AB 0,8 Länsförsäkringssfären 0,8 Summa 15 ägare 57,5 Övriga 42,5 Styrelse Jan Blomberg, ordförande Lennart Bohlin Christer Bådholm Gunnar Bäckman Göran Nord Lennart Schönning Per Sorte Företagsledning Lennart Schönning, VD Andreas Philipson, Fastighetschef Bengt Nordquist, Chef för köp och försäljning Per Leopoldson, Ekonomi- och Finanschef Philip Moss, Chef för Näckebros kontor i London

Dokument & länkar