Näckebro bjuder 85 kronor kontant per aktie i Fabege

Näckebro bjuder 85 kronor kontant per aktie i Fabege Styrelsen i Näckebro AB (publ) har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande att mot kontant betalning förvärva samtliga aktier respektive konvertibla skuldebrev i Fabege AB (publ) för 85 kronor per aktie respektive konvertibelt skuldebrev, motsvarande ett sammanlagt budvärde om cirka 2,2 miljarder kronor. Erbjudandet innebär en premie om 26 procent baserat på den sista betalkursen den 14 maj 1997, det vill säga dagen innan Fabeges aktier börsstoppades med anledning av Hufvudstadens apporterbjudande och 15 procent baserat på sista betalkursen den 3 juni 1997. Näckebros kontanterbjudande innebär en premie om 16 procent baserat på den genomsnittliga sista betalkursen under perioden 14 maj - 3 juni 1997. Hufvudstaden offentliggjorde den 15 maj 1997 ett erbjudande att betala 11 nyemitterade aktier av serie A i Hufvudstaden för varje femtal aktier i Fabege , oavsettaktie slag. Baserat på sista betalkurs för Hufvudstadens A aktie den 14 maj 1997, den 3 juni 1997 respektive den genomsnittliga sista betalkursen under perioden 14 maj - 3 juni 1997 överstiger Näckebros kontanterbjudande Hufvudstadens bud med 12 procent, 14 procent respektive 13 procent. Näckebro erhåller genom ett förvärv av Fabege ett högkvalitativt , kommersiellt fastighetsbestånd med koncentration till Stockholmsområdet. Förvärvet beräknas med förabetydande positiva effekter. Den nya koncernen blir en av de största fastighetsägarna i Stockholm med ledande marknadsposition och effektiv fastighetsförvaltning. Motiv till erbjudande Näckebros strategi är att ha en koncentrerad fastighetsportfölj av hög kvalitet. Näckebro har fokuserat sin verksamhet till ett antal geografiska marknader och segment. De geografiska marknaderna är Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Cirka två tredjedelar av fastighetsbeståndet skall utgöras av kontor och resterande del av bostäder. Näckebros avsikt är att växa på Stockholmsmarknaden samt att öka andelen kontorsfastigheter. Fabeges fastighetsbestånd är huvudsakligen koncentrerat till kommersiella fastigheter i Stockholm. Ett förvärv av Fabege passar därför väl in i Näckebros fastlagda strategi och mot denna bakgrund har styrelsen i Näckebro beslutat att föreslå ett samgående mellan Näckebros och Fabeges fastighetsrörelser genom att Näckebro förvärvar samtliga aktier i Fabege. Förvärvet bedöms medföra betydande positiva effekter. Den nya koncernen blir en av de största fastighetsägarna i Stockholmsområdet med ledande marknadspositioner. Cirka 51 procent av koncernens fastighetsbestånd kommer efter förvärvet att utgöras av kommersiella fastigheter, företrädesvis kontorsfastigheter, och cirka 49 procent av fastigheterna är belägna i Stockholm. Den nya koncernen kan till följd av sin storlek agera effektivt på fastighetsmarknaderna och erbjuda konkurrenskraftiga alternativ för att lösa kundernas lokalbehov. Fastighetsbeståndet innehåller väl belägna och bra underhållna fastigheter samt en lämplig andel projekt och fastigheter med god utvecklingspotential. Till följd av att Näckebros och Fabeges fastighetsbestånd har likartad karaktär och geografisk spridning, kan rationella förvaltningsenheter skapas. Betydande samordningsvinster beräknas kunna uppnås i fastighetsförvaltningen genom effektivisering av såväl uthyrning som ekonomisk och teknisk förvaltning. Erbjudande Styrelsen i Näckebro har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande att mot kontant betalning förvärva samtliga aktier respektive konvertibla skuldebrev i Fabege AB för 85 kronor per aktie respektive konvertibelt skuldebrev om nominellt 60 kronor. Den totala förvärvslikviden uppgår till cirka 2,2 miljarder kronor. Näckebro ägde vid erbjudandets offentliggörande inga aktier i Fabege. Fabeges styrelse har informerats om erbjudandet. Förvärvet av Fabege kommer att finansieras med lån och kontanta medel. Näckebro bedömer det möjligt att erhålla en medellång lånefacilitet, som tillsammans med befintlig likviditet i Näckebro finansierar hela förvärvet. Courtage utgår ej. Baserat på sista betalkursen för Fabeges B-aktie den 3 juni 1997 som var 74 kronor innebär Näckebros buden premie om 15 procent. Sista betalkursen den 14 maj 1997, det vill säga dagen före det av Stockholms Fondbörs beslutade börsstoppet med anledning av Hufvudstadens då förestående erbjudande, var 67,50 kronor. Baserat på 67,50 kronor motsvarar Näckebros erbjudande en premie om 26 procent. Genomsnittlig sista betalkurs för Fabeges B-aktie under perioden 14 maj - 3 juni 1997 uppgick till 73,10 kronor. Baserat på genomsnittskursen under denna period innebär Näckebros erbjudande en premium om 16 procent. Hufvudstaden offentliggjorde den 15 maj 1997 ett erbjudande att betala 11 nyemitterade aktier av serie A i Hufvudstaden för varje femtal aktier i Fabege, oavsett aktieslag. Baserat på sista betalkurs för Hufvudstadens A aktie den 14 maj 1997, den 3 juni 1997 respektive genomsnittskursen under perioden 14 maj - 3 juni 1997 överstiger Näckebro serbjudande Hufvudstadens bud med 12 procent, 14 procentrespektive 13 procent. Därutöver erläggs Näckebros förvärvslikvid kontant. Näckebros erbjudande gäller med följande förbehåll - att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Näckebro blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Fabege, representerande mer än 90 procent av det totala röstetalet för samtliga aktier i Fabege, räknat efter full konvertering av utestående konvertibla skuldebrev. Näckebro förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning. - att erbjudandet, innan offentliggörande skett av att erbjudandet fullföljs, inte enligt Näckebros bedömning, helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Näckebros kontroll.

Prenumerera

Dokument & länkar