Näckebro presenterar strategi

Näckebro presenterar strategi - koncentration till fyra orter och två segment - nya strategiska förvärv. Näckebro har presenterat sin strategi. Den omfattar en koncentration till fyra orter - Stockholm, Malmö, Göteborg och London - samt till kontor och bostäder. Strategin innebär att fastigheter med bokfört värde på cirka 2 000 Mkr skall avyttras och fastigheter för cirka 4 000 Mkr skall förvärvas. För närvarande förhandlar Näckebro om ett feltal strategiska förvärv. Näckebros verkställande direktör Lennart Schönning presenterade på torsdagen bolagets strategi. Strategin framgår av bifogade dokument. Näckebros affärsidé är att på utvalda marknader erbjuda kunder attraktiva bostäder och kommersiella lokaler där funktion, service och miljöer anpassats till individuella behov. Aktieägarna i Näckebro skall erbjudas såväl avkastning som värdetillväxt genom förädling och förvaltning. Styrelsen har beslutat att verksamheten skall koncentreras till fyra geografiska marknader och två segment. De utvalda geografiska marknaderna är Stockholm, Malmö, Göteborg och London. Fastighetsportföljen skall till 2/3 bestå av kommersiella lokaler, huvudsakligen kontor, och 1/3 av bostäder. Bolagets finansiella mål är att avkastningen på det egna kapitalet uthålligt skall överstiga genomsnittet för fastighetsbolagen på Stockholms Fondbörs med jämförbar risk. Synlig soliditet, justerad för över- och undervärden i fastighetsportföljen, skall uthålligt uppgå till 40 procent. Över tiden skall hälften av nettoresultatet av den löpande verksamheten delas ut till aktieägarna. Bonusutdelning kan förekomma vid större reavinster. Koncentrationen till geografiska marknader och segment innebär att fastigheter med ett bokfört värde om cirka 2 000 Mkr kommer att avyttras. Samtidigt planera förvärv på upp till 4 000 Mkr på de utvalda delmarknaderna. Bolaget förhandlar för närvarande om ett flertal strategiska förvärv. Förvärvet av sju centralt belägna fastigheter i Malmö är ett viktigt steg i riktningen mot ökad koncentration. Näckebro skall ha en liten, specialiserad organisation och kommer även fortsättningsvis att anlita externa förvaltningsföretag med lokal närvaro för större kostnadseffektivitet och flexibilitet. Ett viktigt inslag i Näckebros organisation är kompetensen att utveckla egna projekt, såväl i form av nybyggnationer, som renoveringar. - Vårt mål är att Näckebro skall vara det mest attraktiva investeringsalternativet bland fastighetsbolagen på Stockholms Fondbörs. Grunden för detta är ett bra kassaflöde, värdetillväxt i fastighetsbeståndet och hög utdelning. Samtidigt strävar vi mot en stor öppenhet gentemot aktieägarna i vår informationsgivning, säger Lennart Schönning i en kommentar. Till redaktionen: För ytterligare information, kontakta: Lennart Schönning, verkställande direktör i Fastighets AB Näckebro, tel 08-459 20 01, 070-645 02 50 Fastighets AB Näckebro noteras på Stockholms Fondbörs O-lista sedan i juni 1996. Bolaget har inklusive förvärvet i Malmö ett fastighetsbestånd omfattande cirka 890 000 kvadratmeter med ett bokfört värde av cirka 6 950 Mkr.

Prenumerera

Dokument & länkar