Bättre samordning av särskilda persontransporter

Regeringen beslutade idag att tillsätta en utredare som ska analysera reglerna för särskilda persontransporter, som exempelvis färdtjänst och sjukresor. Syftet med utredningen är att identifiera problem som utgör hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning. Utredaren ska även föreslå lösningar.

Särskilda persontransporter är ett samlingsnamn för transporter som ges till resenärsgrupper med särskilda behov. Transporterna tillhandahålls av samhället och innefattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.

På uppdrag av regeringen genomförde Trafikanalys en förstudie om lagstiftningen för särskilda persontransporter och slutrapporten visade på ett invecklat regelverk med splittrat huvudmannaskap, ökade kostnader, sjunkande produktivitet och en långsiktig utveckling som inte är hållbar.

Därför har regeringen nu beslutat att tillsätta en särskild utredare som får i uppdrag att:

  • Analysera regelverket för särskilda persontransporter i syfte att identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma en effektiv samordning, och

  • föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja hinder.

Ändrade eller nya regler ska inte leda till en försämrad kvalitet för resenärer, med en bättre samordning kan kvaliteten långsiktigt förbättras både för utförare och för resenärer.

– Dagens regelverk för särskilda persontransporter är komplicerat och skapar osäkerhet och ineffektivitet för aktörerna som utför transporter. För den enskilda resenären blir det svåröverblickbart med det splittrade huvudmannaskapet, där en och samma resa kan omfattas av olika aktörsansvar och olika avgiftssystem. Nu ska utredaren få se över dessa, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Utredaren för uppdraget utses inom kort.

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson                                                  
Mobil: 0702-663105
E-post: Adriana.Haxhimustafa@regeringskansliet.se       

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar