Eco-bonussystem för överflyttning av gods från väg till sjöfart

Regeringen beslutade idag att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart.

Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj 2017.

Kontakt:
Maja Zachrisson
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson        
Telefon (växel): 08-405 10 00                              
Mobil: 070-2198164                               
e-post till Maja Zachrisson

Hållbar och växande sjöfart

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Det finns outnyttjad potential på sjön som regeringen vill ta tillvara på. Sjöfarten kan också bidra än mer till stärkt svensk export då den är en livsnerv för handel med omvärlden och därmed för Sveriges välstånd. En stark sjöfart skapar jobb och tillväxt både till sjöss och land. Även sjöfarten måste minska sin klimat- och miljöpåverkan. Regeringen arbetar aktivt med detta både inom FN och inom EU.

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar