Ny utredare för översyn av skogsvårdslagen

Regeringen har idag beslutat att utse den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till utredare för Rättslig översyn av skogvårdslagstiftningen.

- Utredningen är viktig för att bland annat klargöra ansvarsförhållandena vid aktivt skogsbruk. Nu får utredningen en nystart genom utnämnandet av Fredrik von Arnold som utredare. Fredrik har höga juridiska meriter och en mångårig erfarenhet av utredningsarbete vilket gör honom väl lämpad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Fredrik von Arnold ska i utredningen ta fram förslag på förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Bakgrund:

I utredningens uppdrag ligger bl.a. att

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.

Länk till tidigare pressmeddelande om utredningen:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/regeringen-ser-over-skogsvardslagstiftningen/
 

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar