Regeringen ser över skogsvårdslagstiftningen

En särskild utredare ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Regeringen har därför idag beslutat om en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga straffbestämmelserna,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska tillsättas inom kort.

Regeringen arbetar brett för att nå skogens viktiga miljö- och produktionsmål. Detta görs bl.a. genom denna utredning, arbetet med det nationella skogsprogrammet, ökningar av anslagen för områdesskydd och insatser för skogsbruket. Därtill pågår myndigheternas viktiga arbetet med t.ex. målbilder för miljöhänsyn och fördjupad utvärdering av miljömålen.

Kontakt:
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-551 41 16
ingela.nilsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar