Regeringen stärker rennäringen

Rennäringen står inför flera stora utmaningar. Klimatförändringar leder exempelvis till ökade kostnader för stödutfodring. Ett annat område som behöver stärkas är att bättre möjliggöra för näringen att delta i olika processer kring markutnyttjande och samhällsplanering. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2018 att rennäringen stärks med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018.

- Det samiska samhället, samisk kultur och samiska näringar är viktigt för såväl landsbygdsutveckling som regional tillväxt, inte minst i de nordliga länen. Det är därför viktigt att vi stärker och rustar rennäringen för framtiden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

En konsekvens av klimatförändringarna är att renarna får svårare att få tag på mat och därför ökar behovet av stödutfodring, vilket leder till ökade kostnader. Behovet ökar också kontinuerligt för rennäringen att delta mer aktivt i olika processer kring samhällsplanering och markutnyttjande inom renskötselområdet. Ett verktyg som möjliggör detta är renbruksplaner. Renbruksplaner är ett geografiskt verktyg som beskriver rennäringens markanvändning och de behöver uppdateras kontinuerligt.  

En viktig fråga för en långsiktigt hållbar rennäring är även samexistens med rovdjuren. Det är därför viktigt att arbetet med en toleransnivå för rovdjursskador på högst tio procent av samebyns renar fortsätter samt att skador som har orsakats av rovdjur förebyggs och kompenseras.  

Regeringen satsar därför ytterligare 10 miljoner kronor på rennäringen. Anslaget för främjande av rennäring hanteras av Sametinget och med förstärkningen blir anslaget till rennäringen 114 miljoner kronor per år.

Regeringen har också fattat beslut om att Sverige ska delta i en tematisk studie som genomförs av OECD. Studien ska lämna förslag för att förbättra den ekonomiska utvecklingen hos urfolk genom att stärka deras koppling till insatser för regional utveckling och landsbygdsutveckling. För Sveriges del kommer studien att fokusera på den samiska urbefolkningen.

OECD beviljas cirka 1,1 miljoner kronor (116 000 euro) för att genomföra studien vars slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 juni 2019.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar