Sverige invalt till rådet i FN:s flygorganisation ICAO

I samband med den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO, International Civil Aviation Organisation) 39:e generalförsamling har Sverige valts in som ett av 36 länder i ICAO:s råd.

ICAO (International Civil Aviation Organization) är ett specialorgan inom FN som har till uppgift att öka flygsäkerheten och underlätta flygning mellan världens länder.

Sverige valdes in genom en omröstning i lördags, den 1 oktober, i samband med ICAO:s generalförsamling i Montreal, som pågått sedan 27 september och avslutas den 7 oktober. Sveriges plats i rådet gäller för tiden fram till nästa generalförsamling, hösten 2019.

Generalförsamlingen är ICAO:s högsta beslutande organ och träffas vart tredje år. Generalförsamlingen utgörs av ICAO:s samtliga 191 medlemsstater. Generalförsamlingen beslutar ICAO:s arbetsprogram, budget med mera för kommande treårsperiod. Dessutom diskuteras viktiga sakfrågor där generalförsamlingen kan anta resolutioner. Detta arbete baseras på förslag från ICAO:s råd eller på arbetspapper från medlemmarna.

Sverige har ett sedan länge etablerat samarbete med övriga nordiska länder, Estland och Lettland i gruppen Nordicao, inom ICAO.

– Med vår starka miljöprofil ,vårt fokus på innovationer och vårt starka engagemang i FN kan vi nu fortsätta att vara en stark röst för en framtidsinriktad och positiv utveckling inom den internationella luftfarten. Nordicao utgör också ett exempel på en mycket väl fungerande nordisk samverkan i det internationella samarbetet. Jag ser fram emot att det fortsatta arbetet med införandet av ett system med marknadsbaserade styrmedel som syftar till att minska luftfartens klimatpåverkan, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Den svenska delegationen till ICAO har bestått av representanter från regeringskansliet, Haverikommissionen och Transortstyrelsen. Arbetet har letts av Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren och sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils.

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson                                                  
Mobil: 0702-663105
E-post: Adriana.Haxhimustafa@regeringskansliet.se       

Bakgrund:
Generalförsamlingen för ICAO (International Civil Aviation Organisation), FN:s organ för civil luftfart, möts vart tredje år i ICAO:s högkvarter i Montreal, Kanada. Generalförsamlingen håller sitt 39:e möte 27 september-7 oktober 2016.
Generalförsamlingen är ICAO:s högsta beslutande organ som utgörs av ICAO:s samtliga 191 medlemsstater.
Generalförsamlingen är det organ som utser medlemmarna i ICAO:s råd (Council) för kommande treårsperiod. Rådet består av 36 medlemsstater som väljs i tre kategorier. Rådet styr ICAO:s arbete i tiden mellan generalförsamlingens möten. En av rådets huvuduppgifter är att anta ändrade regler kopplade till den internationella luftfarten.

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för boende och byggande, bolag med statligt ägande, it-politik, näringspolitik, landsbygspolitik, transporter och infrastruktur samt regional tillväxt. Departementschef är närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Tomas Eneroth är infrastrukturminister och Sven-Erik Bucht är landsbygdsminister. Bostads- och digitaliseringsminister är Peter Eriksson.

Prenumerera

Dokument & länkar