Botkyrka bäst på att klimatmaxa i Stockholms län

Naturskyddsföreningen har gjort en enkätundersökning för att undersöka vad kommuner gör för att minska utsläppen av växthusgaser. Resultatet visar att flera kommuner i Stockholms län gör många positiva åtgärder för att sin minska klimatpåverkan. Botkyrka sticker ut som den kommun i Stockholms län som Naturskyddsföreningen tycker är bäst på att klimatmaxa. Kommunen siktar på att bli helt fossilfri till 2030.

Naturskyddsföreningen driver en kampanj för att klimatmaxa Sverige. Som en del av kampanjen har föreningen frågat kommuner vad de gör för att minska utsläppen av växthusgaser. En enkät skickades till alla landets kommuner i mars 2015, och 177 av 290 kommuner besvarade den. Naturskyddsföreningen ställde frågor om vad kommunen har för klimatmål, vilka satsningar som görs på solenergi, cykeltrafik och vegetarisk mat, samt om kommunen klimatmaxar pengarna exempelvis genom satsningar på gröna obligationer.

Av svaren framkommer att Botkyrka har ett mycket ambitiöst klimatmål och gör många positiva klimatåtgärder. Naturskyddsföreningen tycker därför att Botkyrka toppar listan på kommuner i Stockholms län som klimatmaxar. De övriga kommunerna i länet rankas inte sinsemellan, men andra kommuner som gör flera positiva insatser är Haninge, Huddinge, Stockholms stad, Sundbyberg och Södertälje.

-          Vid klimattoppmötet i Paris i december ska världens ledare besluta om ett avtal för att bromsa den globala uppvärmningen. Men omställningen till fossilfria samhällen pågår redan för fullt. Om hela världen skulle agera som Botkyrka skulle klimatkrisen snart vara löst. Regeringen borde ta inspiration av Botkyrka och sätta ett mål om att Sverige ska bli fossilfritt 2030, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Så klimatmaxar Botkyrka:

 • Har ett av de mest ambitiösa klimatmålen av alla Sveriges kommuner. Målet är att Botkyrka kommun som organisation ska vara fossilbränslefri senast 2015 och som geografiskt område senast 2030. Botkyrkas klimatmål - en verklig föregångare!
 • Har en vegetarisk dag i veckan i skolor och förskolor. Erbjuder en vegetarisk rätt alla dagar.
 • Arbetar med att minska matsvinnet och samordna livsmedelstransporterna. Transporterna drivs med 100 procent biogas och biodiesel (HVO).
 • Botkyrka har installerat 650 kvm solpaneler på kommunens fastigheter, som omvandlar solstrålar till elektricitet. Nästa år satsar kommunen ännu mer så att den kommer att ha totalt över tusen kvadratmeter solpaneler för solelproduktion. Därutöver har kommunen 600 kvm solfångare på kommunens fastigheter och nästa år utökas denna siffra till 660 kvm. En solkarta har tagits fram som ett stöd för fastighetsägare som är intresserade av att producera ”egen, förnybar, ren, tyst och evig energi”.
 • Botkyrka kommun har inrättat en bilpool med miljöbilar som kan användas av både medborgare och anställda i kommunen.
 • Kommunen satsade tre fjärdedelar av sin infrastrukturbudget 2014 på gång, cykel- och kollektivtrafik.
 • Hela kommunens fordonsflotta på 175 fordon kan drivas med förnybara bränslen, men biogasbilarna kan också tankas med bensin vilket sker ibland.

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
David Kihlberg, sakkunnig klimat, Naturskyddsföreningen, 070- 910 08 31
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070-870 37 00


Så klimatmaxar Stockholms läns övriga kommuner

Kommunerna presenteras i bokstavsordning, utan inbördes rangordning eller rankning. Här lyfter vi några punkter ur de svar som vi fått av kommunerna, utan att göra en sammanvägd värdering av hela deras klimatarbete. Alla länets kommuner är inte med, eftersom alla inte svarade på Naturskyddsföreningens enkätfrågor.

Danderyd:

 • Klimatmål: att minska utsläppen av växthusgaser med 19 procent mellan 2005-2020.
 • 96 procent av förra årets infrastrukturinvesteringar gick till gång, cykel- och kollektivtrafik. Mycket bra, tycker Naturskyddsföreningen.
 • Har gjort egna investeringar i solel och solvärme, och byggt en passivhusförskola.

Haninge:

 • Klimatmål att minska kommunens utsläpp av växthusgaser med 40 procent 1990-2020.
 • De flesta (men inte alla) skolor och förskolor har en vegetarisk dag i veckan.
 • Avsätter årligen en ”klimatmiljon” i kommunen, som kommunens bolag och förvaltningar kan söka medel ur.

Huddinge:

 • Klimatmålet att utsläppen av växthusgaser ska uppgå till max 2 ton per invånare 2020 och 1 ton/invånare 2050. Kommunen har dessutom ett klimatmål med ett konsumtionsperspektiv, vilket är ovanligt och saknas nationellt. Målet är att utsläppen ska uppgå till max 4 ton/invånare 2030 ur ett konsumtionsperspektiv. Mycket bra, tycker Naturskyddsföreningen.
 • Har en köttfri dag i veckan samt jobbar för köttmängder i offentlig bespisning.
 • Gör egna investeringar i solel och solvärme.

Järfälla:

 • Järfälla kommun ska minska sin användning av fossil koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till 2020. Mäts i kg/invånare med 1990 som referensår. Användningen av icke fossila bränslen ska vid resor öka med 30 procent till 2020 med 2010 som referensår. Andelen förnybar energi som används per invånare (kWh/invånare) ska öka med 20 procent till 2020 med 2010 som referensår. Målen är lite märkligt formulerade, tycker Naturskyddsföreningen, eftersom de kan nås genom att kraftigt öka energianvändningen.
 • Vegetarisk dag i skola och förskola en dag i veckan, samt vegetariskt alternativ varje dag.
 • Solceller på en skola.
 • Men 99 procent av infrastrukturpengarna gick förra året till bilism. Inte bra, tycker Naturskyddsföreningen.

Nacka

 • Klimatmål: att minska utsläppen av växthusgaser med 11 procent 2011-2030.

Nynäshamn:

 • Klimatmål: att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent 2006-2020.
 • Har vegetarisk dag varje vecka i alla skolor och förskolor.

Sigtuna:

 • Klimatmål: Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent 1990-2020.

Sollentuna:

 • Klimatmålet formuleras som att nettoutsläppen av växthusgaser behöver reduceras och minska till noll i en takt som innebär att den globala temperaturökningen inte överstiger 2 grader Celsius.
 • Gör investeringar i solenergi.
 • 60 procent av kommunens el kommer från egna vindkraftverk.

Stockholm:

Kommunen svarade inte på vår enkät. Dock har vi ändå identifierat att kommunen gör följande:

 • Klimatmålet är ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040.
 • I Järvaområdet finns landets största solcellspark, cirka 10 000 kvm solceller. Kommunen erbjuder också en solkarta.
 • 98 procent av bilarna i stadens egen bilpark var miljöbilar vid halvårsskiftet 2015.

Sundbyberg:

 • Klimatmål: att minska utsläppen med 40 procent 1990-2020.
 • En vegetarisk dag i veckan på förskolor, och en varannan vecka på skolor.
 • Egna solceller och solfångare.
 • Ger ut gröna obligationer inom den kommunala förvaltningen. Mycket bra, tycker Naturskyddsföreningen.

Södertälje

 • Kommunen ska minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent 1990-2030.
 • Har vegetarisk dag och alternativ varje dag, mål om minskad köttkonsumtion och mer eko.
 • Satsar på egna solceller samt erbjuder nettodebitering från kommunala elbolaget.

Tyresö:

 • Klimatmål -40 procent 1990-2020.
 • Vegetariskt alternativ varje dag.

Täby:

 • Mål att minska utsläppen med 100 procent till 2050.
 • Erbjuder vegetariskt alternativ varje dag, och en ökande andel ekologisk mat.

Upplands Väsby:

 • Ska halvera utsläppen av växthusgaser 1990-2020.
 • Gör egna solinvesteringar.
 • Har en vegetarisk dag i veckan i en del offentliga bespisningar.

Upplands-Bro:

 • Klimatmål: att halvera utsläppen 2008-2020, men gäller enbart kommunala verksamheten.
 • Erbjuder vegetariskt alternativ i skolan.
 • Har egna solceller och solfångare.

Vallentuna:

 • Klimatmål: att minska utsläppen med 40 procent 2005-2030, ur ett konsumtionsperspektiv. Mycket bra, tycker Naturskyddsföreningen.
 • Har solceller på en förskola.

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera