Domstolen överprövar tillstånd till kalkstenstäkt vid Ojnareskogen

Mark- och miljööverdomstolen tog idag beslut om att pröva tillståndet för den omstridda brytningen av kalksten från ett känsligt naturområde i Bunge på norra Gotland. Ett täkttillstånd skulle innebära att stora områden med orörd natur på norra Gotland förstörs. Det skulle även bryta mot både EU-rätten och svenska miljöbalken. 

- Det här är väldigt glädjande, vi är många som kämpat för att detta ska överprövas. Nu hoppas jag resultatet kommer blir att den unika naturen i Bunge fredas och att domstolen sätter stopp för planerna för all framtid. Bunge är ett unikt område i norra Europa, både med tanke på de höga naturvärdena och vattenförsörjningen i området, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Området i Bunge där kalktäkten varit planerad att ligga har enligt Naturvårdsverket naturvärden som saknar motstycke i Sverige och Europa, med en mosaik av värdefulla kalkhällmarker, våtmarker och skogar. Verksamheten är planerad i ett område med höga naturvärden som utgörs av en oerhört komplex och känslig hydrologi och innehar förekomst av rödlistade skalbaggar, kungsörn, nattskärra och gaffelfibbla.

De värdefulla Natura 2000-områden som ligger i direkt anslutning till täktområdet – Bräntings hajd och Bästeträsk – riskerar att ta allvarlig skada av den ansökta verksamheten. Detta kan leda till oåterkallelig skada på de angränsande Natura 2000-områdena med värdefulla livsmiljöer. EU-kommissionen har upprepade gånger riktat frågor till Sverige i ärendet.

- En verksamhet som riskerar att påverka ett Natura 2000-område får godkännas först efter det att domstolen försäkrat sig om att området inte kommer att ta skada. Detta är inte visat och ett tillstånd till verksamheten står i strid med såväl skyddsbestämmelserna i miljöbalken som det bindande art- och habitatdirektivet i EU. Mark- och miljööverdomstolen borde därför nu upphäva tillståndet, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Hela beslutet från Mark- och Miljööverdomstolen finns bifogat.

För mer information:

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-357 80 23

Joanna Cornelius, miljöjurist Naturskyddsföreningen, 070-462 55 15

Kristoffer Talltorp, pressansvarig, 070- 925 18 93

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Media

Media