Regeringen måste energieffektivisera på riktigt

Naturskyddsföreningen, Sveriges Energirådgivare och EnergiEffektiviserings-Företagen föreslår tillsammans en rad åtgärder för att få till en nödvändig energiomställning och som både kan minska energianvändningen och kostnaderna samtidigt som nya jobb skapas.En aktiv politik för energieffektivisering är den bästa medicin för att stärka den svenska konkurrenskraften när elpriserna successivt höjs och det kan innebära 10 000-tals nya Hi-Tech jobb i ny industri i Sverige.1 Det är jobb som har stor geografisk spridning som ger arbeten i hela landet. Jobb som fordrar erfarenhet och yrkeskunskap samtidigt som det fordrar nyutveckling av både teknik och systemkunskap.
Energieffektivisering är också en grundbult för att förbereda hushållen på de ökade energipriserna och kan i praktiken innebära minskade energikostnader efter genomförda investeringar.
Men än saknas en aktiv politik för energiefffektivisering och

Naturskyddsföreningen, Sveriges Energirådgivare och EnergiEffektiviseringsFöretagen vill därför föreslå ett antal åtgärder för att få till en nödvändig energiomställning och som både kan minska energianvändningen och kostnaderna samtidigt som nya jobb skapas.

1. Energideklarationer ska vara färdplaner for hållbarhet och inget fuskverk 2. Gör effektiviseringen mera tillgänglig med Vita Certifikat 3. Mera systematiska insatser i hela näringslivet 4. ROT-finansiering för att premiera lågriskinvesteringar

– Det är dags att göra energideklarationerna till ett aktivt instrument som ger ordentliga resultat i form av minskad energiförbrukning. Det är ingen mening med ett verktyg som ser bra ut i verktygslådan, men inte utnyttjas. Som det är nu är det bara en pappersformalitet som göder konsulter säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.
– Framtidens energisystem skapas i varje hem och på varje arbetsplats av företag som utvecklar sina produkter och tjänster så att de blir fullvärdiga energieffektiviserinsgföretag. Men det fordras en samhällsvilja och satsning för att få igång effektiviseringen. Det är slöseri att inte utnyttja de verktyg som redan finns och den kunskap som våra energirådgivarna har för att driva på energiomställningen, säger Hans Nilsson ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare och i EnergiEffektiviseringsFöretagen.

– De här åtgärderna är en tydlig politisk signal om vilken väg samhället och vi alla måste gå för att minska energiförbrukningen och hejda klimatförändringen, understryker Svante Axelsson och Hans Nilsson som uppmanar politikerna att så fort som möjligt genomföra förslaget som är både billigt, effektivt och skapar arbetstillfällen.

Våra förslag i korthet: 1. Riksrevisionen visar i rapporten ”Energideklarationer – få råd för pengarna” att de flesta deklarationer inte ger några tillförlitliga råd. En tredjedel görs utan besiktningar och sju procent ger åtgärdsförslag - men utan att man gjort besiktning av fastigheten! För att få igång en nödvändig energiomställning föreslår vi att åtgärdsförslagen skall baseras på varje byggnads verkliga förutsättningar och efter besiktningar och att man inför ett mål för åtgärdsförslagen som visar hur det är möjligt att halvera byggnadens energianvändning.

2. Inför vita certifikat för den energi som sparas.
För att öka användningen av förnybar energi finns ett system med gröna certifikat. Vita certifikat är till för att stimulera till en minskad energianvändning och finns redan i en rad EU-länder. De är till för att öka användningen av produkter med den snålaste och mest effektiva energitekniken.
Med sådana certifikat ges ekonomiskt stimulans till energileverantörer och -distributörer att satsa på produkter som ligger i den tekniska frontlinjen och bidrar till att minska energiförbrukningen så mycket som möjligt t ex vid ombyggnader för att nå ”passivhus”-standard.

3. Systematiska insatser i näringslivet Programmet för energieffektivisering i elintensiv industri, PFE, har visat remarkabla resultat. Industrin har uppnått enastående besparingsresultat. Medlet för att nå framgången har varit ”systematik”. Denna bör utsträckas till hela näringslivet och omfatta alla företag

De deltagande företagen måste (a) göra en energikartläggning, (b) Introducera ett energiledningssystem, (c) vidta identifierade eleffektiviserande åtgärder och (d) nyttja särskilda rutiner för projektering och inköp. På detta sätt realiseras de potentialer som ligger och väntar men som man i det vardagliga slitet aldrig riktigt får tid att ta itu med.

Deklarationer och kartläggningar får inte bli till engångsföreteelser utan är startkott för en lång process.

4. Inför ett ROTEFF-system för Finansiering av Energieffektivisering i Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.
Investeringar i effektivisering innebär både en mindre ekonomisk risk i form av prischocker och mindre risker för fysiska skador och olyckor i anläggningar. Bebyggelsen blir mera hållbar på alla sätt.

För mer information: Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85 Hans Nilsson, ordförande i Föreningen Sveriges Energirådgivare och i EnergiEffektiviseringsFöretagen, 070-237 08 62

Eva-Lena Neiman, tf presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07

Läs mer om energieffektivisering: http://www.energiradgivarna.com/ www.eeff.se

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med 226 000 medlemmar. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar