Svenska kyrkan anmäls för att ha huggit ner värdefull skog

Svenska kyrkan har avverkat en skyddsvärd skog i Strömsund där Länsstyrelsen i Jämtland höll på att bilda ett naturreservat. Naturskyddsföreningen anser att Svenska kyrkan har brutit mot sin skogscertifiering och har idag skickat en anmälan till kyrkans certifierare.

Svenska kyrkan är certifierad enligt PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Trots detta avverkade kyrkan en biologiskt mycket värdefull skog på Brattberget i Strömsund tidigare i år. Naturskyddsföreningen anser att det är ett direkt brott mot certifieringen och idag anmäler vi alltså kyrkan till PEFC.

Dessutom höll Länsstyrelsen på att undersöka möjligheterna att ombilda skogen på Brattberget till ett naturreservat samtidigt som Svenska Kyrkan avverkade den. Länsstyrelsens bedömning är att 100 procent av skogen på Brattberget är mycket värdefull, en så kallad värdekärna, och därför kontaktade de förvaltaren Härnösands stift för att inleda förhandlingar om reservatsbildning. Härnösand stift misslyckades dock med att kommunicera Länsstyrelsens reservatsplaner till sin fältpersonal vilket ledde till att avverkningsplanerna genomfördes.

-          Att Härnösand stift har gjort en så dålig bedömning av skogens naturvärden är inte bara bekymmersamt i detta fall, utan visar också det generella problemet med att skogsbruket ofta inte vet vad de hugger ner. Genom svag lagstiftning där det ställs låga krav, men också saknas möjligheter till sanktioner vid felaktiga ingrepp i våra skogar, står allmänhetens intressen oskyddade inför markägarnas felbedömningar. Att kyrkan inte uppmärksammat att denna skog i sin helhet utgjordes av en värdekärna utan bedömt skogen vara en vanlig produktionsskog och påbörjat avverkningen är en allvarlig signal om att skogspolitikens grundbult – Frihet under ansvar – inte fungerar, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningens anmälan mot kyrkan handlar både om att kyrkan misslyckats i sina bedömningar av skogen och att man avverkat en skog med mycket höga biologiska värden.

-          Naturskyddsföreningen har vid andra tillfällen påtalat höga naturvärden i skogar som Härnösand stift har planerat att avverka, samt även dokumenterat kalhuggna skogar med bristande hänsyn till hotade och rödlistade arter. Vi befarar därför att det finns ett systemfel hos kyrkan vad gällande deras rutiner för naturvärdesbedömningar, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor Naturskyddsföreningen.

För frågor kontakta:

Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen, 073-584 00 17

Malin Sahlin, sakkunnig skog Naturskyddsföreningen, 070-311 84 51

Louise Wileen Bjarke, presschef Naturskyddsföreningen, 070-884 77 28

Taggar:

Om oss

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, presenterar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom miljömärkningen Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00www.naturskyddsforeningen.se

Prenumerera

Dokument & länkar