123 miljoner investeras i klimatet

Naturvårdsverket investerar 123 miljoner fram till år 2018 för att minska utsläpp som påverkar klimatet i första delen av ansökningsomgången för Klimatklivet. Satsningarna ger en förväntad minskning av utsläpp på 40 000 ton per år. 

Investeringar inom Klimatklivet, den nya satsningen på lokala klimatinvesteringar, ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av utsläpp per investerad krona.

─ Tillsammans med de som får pengar från Klimatklivet gör vi angelägna satsningar för klimatet. Merparten av investeringarna görs av de som genomför åtgärderna. Vi investerar i det som ger mest klimatnytta, säger Nanna Wikholm samordnare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Intresset från företag, kommuner och andra aktörer har varit stort redan i första ansökningsomgången för Klimatklivet. Naturvårdsverket har nu fattat beslut om 24 ansökningar. Det innebär att cirka 30 miljoner av de 107 miljoner kronor som finns avsätta för 2015 betalas ut till dessa. Under de kommande veckorna kommer fler beslut att fattas från första ansökningsomgången. De 24 åtgärderna som beviljats får ett stöd på totalt 123 miljoner kronor fram till år 2018.

Bland de 24 ansökningar som får pengar i de första besluten finns bland annat laddstationer, biogasanläggningar och konvertering från fossil olja.

Klimatklivet och de lokala klimatinvesteringarna är en viktig del av den karta av olika åtgärder som görs för att minska utsläppen som påverkar klimatet.

Från ord till handling - ansök och förverkliga idéer
En ny ansökningsomgång för Klimatklivet är öppen mellan den 1 och 15 november. Då planeras att resten av de cirka 107 miljonerna som inte betalas ut i första ansökningsomgången att betalas ut till relevanta projekt där störst klimatnytta vinner.

─ Vi välkomnar nya ansökningar. Vi uppmanar alla företag och organisationer som har en idé om en åtgärd för att minska samhällets klimatpåverkan att ansöka, avslutar Nanna Wikholm.

Arbetet med Klimatklivet görs i samarbete med Länsstyrelserna som har en viktig roll för att ge råd och stöd på regional nivå. Naturvårdsverket har även hjälp av expertmyndigheter vid bedömningarna.

Fakta om bedömningen för Klimatklivet
Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investerad krona. Principerna för utsläppsberäkningarna har bestämts i samråd med Energimyndigheten.

Utsläppsberäkningar:

  • Årliga utsläpp av växthusgaser beräknas med hjälp av utsläppsfaktorer och den årliga användningen av olika energislag.

  • Den årliga minskning av växthusgasutsläpp som de projekt som får stödet skulle innebära jämfört med om inget stöd ges beräknas.

  • Den årliga utsläppsminskningen multipliceras med åtgärdens livslängd för att få stödets totala minskning av växthusgasutsläppen.

  • Den totala utsläppsminskningen delas med investeringskostnaden för att få fram utsläppsminskningen per investeringskrona som är huvudkriteriet för att rangordna ansökningarna.

För ytterligare information, kontakta:
Nanna Wikholm, samordnare för Klimatklivet, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.