Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

Naturvårdsverket publicerar i dag färska siffror för Sveriges klimatpåverkan inför FN-mötet i Paris

– Siffrorna bekräftar att Sverige framgångsrikt har minskat utsläppen inom sina gränser, även om mer krävs för att nå de långsiktiga klimatmålen. Samtidigt sker inte motsvarande minskningar av utsläppen från vår konsumtion. Det visar både på möjligheter och betydande utmaningar, säger Oskar Larsson, chef på enheten för luft och klimat på Naturvårdsverket.

Utsläppen i Sverige minskar
54,4 miljoner ton växthusgaser släpptes ut 2014 i Sverige. Jämfört med 2013 är det en minskning med 1,6 miljoner ton, eller 3 procent. Sedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 24 procent eller 17,5 miljoner ton. Upptaget av koldioxid i skog och mark motsvarar hela 80 procent av utsläppen och har ökat något under de senaste åren.

I stort sett alla sektorer har minskat sina utsläpp de senaste tjugo åren. De två sektorer som står för de största utsläppsminskningarna är utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler samt utsläpp från avfallsdeponier.

– De här minskningarna beror främst på att vi nu använder vårt avfall som bränsle i fjärrvärmeverk, istället för att lägga det på deponi, och att vi värmer våra bostäder med fjärrvärme och el istället för med oljepannor, fortsätter Oskar Larsson.

Det senaste årets minskning i totala utsläpp beror framförallt på ovanligt varmt väder som gett minskade utsläpp från el och fjärrvärmeproduktionen samt från uppvärmningen av bostäder och lokaler.

Utsläppen i andra länder från vår konsumtion ökar
Ser man till de totala utsläppen från svensk konsumtion de senaste tjugo åren är de i stort sett oförändrade. Men den del av konsumtionsutsläppen som sker i andra länder har ökat med 50 procent. De tydligaste trenderna är en kraftig ökning av utsläpp från konsumtion av mat och dryck och från transporter.

Lösningarna finns inom räckhåll
Oavsett hur vi mäter vår klimatpåverkan är de utmaningar vi står inför desamma.

– Många av lösningarna finns inom räckhåll och Naturvårdsverket har nyligen presenterat ett antal förslag på viktiga åtgärder för regeringen, bland annat för minskade utsläpp från väg- och lufttransporter, industrin och vår konsumtion. Fortsatta gemensamma internationella ansträngningar är avgörande och här spelar naturligtvis utgången av Parismötet en viktig roll, avslutar Oskar Larsson.

Läs mer:

Om utsläpp av växthusgaser

Utsläpp och upptag av växthusgaser i Sverige

Den svenska konsumtionens påverkan på klimatet

Naturvårdsverkets förslag från Fördjupad utvärdering

Följ utvecklingen mot ett klimatneutralt Sverige

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Brolinson, handläggare enheten för luft och klimat, 010-698 12 34, hanna.brolinson@naturvardsverket.se
Oskar Larsson, chef enheten för luft och klimat, 010-698 10 33, oskar.larsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.

Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.