Statliga myndigheter allt bättre på miljöledning

Många statliga myndigheter förbättrar sig i Naturvårdsverkets senaste ranking över miljöledning. Av 190 myndigheter har 25 miljöcertifierat sin verksamhet. Samtidigt skriver Naturvårdsverket i sin rapport till regeringen att många kan bli ännu bättre på att visa hur man påverkar miljön.

Miljöledning hjälper statliga myndigheter att hålla koll på hur verksamheten påverkar miljön positivt och negativt. Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport om miljöledning i staten 2012 att de myndigheter som valt att arbeta systematiskt med mål, handlingsplaner och statistik också har bättre kvalitet på sin miljöredovisning. Samma myndigheter placerar sig högt på rapportens rankinglista.

– God miljöredovisning är en förutsättning för att en myndighet ska kunna förbättra sin miljöpåverkan, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren. Om jag inte känner till hur min verksamhet påverkar miljön kan jag heller inte veta vilka åtgärder som är mest effektiva i förbättringsarbetet.

Av 190 inrapporterande myndigheter har 25 valt att miljöcertifiera sin verksamhet enligt miljöledningsstandarderna EMAS eller ISO 14001. Naturvårdsverket skriver i sin rapport att flera av de myndigheter som är miljöcertifierade också visar upp bättre mål och handlingsplaner för att förbättra sin miljöpåverkan.

– Det kan vara bra att miljöcertifiera sin verksamhet, men många myndigheter skulle kunna förbättra sitt miljöledningsarbete bara genom att snegla på goda exempel i liknande verksamheter, säger Kristina von Oelreich, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket. Det handlar exempelvis om länsstyrelser, universitet och högskolor, där man på många håll brottas med samma miljöutmaningar.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är en av flera länsstyrelser som placerar sig högt på Naturvårdsverkets rankinglista. Man har en miljöpolicy som är anpassad till verksamheten och målen är realistiska, tydliga och mätbara.

– Det gör att de tydligt kan redovisa om de når sina uppsatta miljömål eller inte. I fallet med länsstyrelsen i Jönköpings län har man även uppfyllt målen, och det är bra, säger Kristina von Oelreich.

Sammanlagt 190 statliga myndigheter har rapporterat hur man arbetade med miljöledning under 2012. Det är Naturvårdsverket som sammanställer och rapporterar till regeringen.

Läs mer

Faktaruta
  • Statliga myndigheter ska införa och utveckla miljöledningssystem för att integrera miljöhänsyn i sina verksamheter. De ska varje år redovisa resultatet av sitt miljöarbete enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.
  • Miljöcertifiering innebär att en verksamhet arbetar enligt en internationell miljöledningsstandard – ISO 14001 eller EMAS – för att ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete.
  • Under 2012 redovisade myndigheterna cirka 400 000 ton koldioxidutsläpp från resor och transporter, cirka 0,6 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.
  • Myndigheternas energianvändning under 2012 uppgick till cirka 2,9 TWh, vilket motsvarar 145 000 eluppvärmda småhus till en kostnad av drygt 2 mdr kronor.

Tjugo myndigheter får högsta betyg

Affärsverket Svenska Kraftnät
Fortifikationsverket
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Kemikalieinspektionen
Lantmäteriet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mälardalens högskola
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens maritima museer
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket

Kristina von Oelreich, biträdande avdelningschef, 010-698 10 12, kristina.vonoelreich@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 520 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund.

Taggar:

Om oss

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. Naturvårdsverket har cirka 500 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm och Östersund.